Udd­löst 4–5–1-test för HBK

Mål­löst, san­ner­li­gen in­te sär­skilt många chan­ser och hän­del­se­fat­tigt. Då sat­te Se­ad Hak­sa­ba­no­vic ord på käns­lan ef­ter Halm­stads BK:S po­äng mot AFC Eskilstuna på Tu­na­val­len: – Mer pos­ses­sion än mål­chan­ser.

Hallands Nyheter - - Sporten - JAN-OWE WIKSTRÖM 010-471 51 61 jow@hal­lands­pos­ten.se

Jodå, Hbk-trä­na­ren Jan­ne Jöns­sons test med en 4–5–1-upp­ställ­ning gav ef­fekt på bol­l­in­ne­ha­vet där HBK, li­te ovän­tat, styr­de spe­let fö­re pa­us.

Men ud­den fram­åt ute­blev och där Se­ad Hak­sa­ba­no­vic i en mer cen­tral po­si­tion var tänkt att ham­na mer i hän­del­ser­nas cent­rum kom han nu i stäl­let of­ta på mel­lan­hand med myc­ket boll­tapp.

– Jag ha­de en då­lig dag och tap­pa­de all­de­les för myc­ket boll. Visst var rol­len ny där jag än­nu in­te hun­nit hit­ta po­si­tio­nen, men jag ska kla­ra av det än­då, sä­ger HBK:S sto­re lil­le li­ra­re själv­kri­tiskt.

DET VAR ÄN­DÅ HBK som ska­pa­de halv­le­kens far­li­gas­te och en­da mål­chan­ser.

Dels i den 15:e mi­nu­ten när Niko­lai Al­hos studsan­de fri­spark ef­ter en kvart höll på att lu­ra Tim Er­lands­son i hem­ma­må­let som i sista stund lyc­ka­des tip­pa bol­len i stol­pen var­på hem­ma­för­sva­ret lyc­ka­des ren­sa un­dan re­tu­ren.

OCH DELS I match­mi­nut 37 när sam­me Al­ho slet sig loss på hö­ger­kan­ten och spe­la­de in till Alex­an­der Ru­ud Tve­ter vars vol­ley­skott lig­gan­de i luf­ten smet ut­an­för Er­lands­sons vänst­ra stol­pe. Kanske för att han fick bol­len li­te bakom sig.

– Vi gör det vi ha­de snac­kat om, att för­sö­ka hål­la mer i bol­len, kon­sta­te­rar mål­vak­ten Isak Pet­ters­son som för­u­tom ett an­tal bak­åt­pass­ning­ar och två hör­nor var syss­lo­lös i den förs­ta halv­le­ken.

Det skul­le han in­te bli i den and­ra när AFC Eskilstuna drev upp tem­pot och plöts­ligt hit­ta­de ytor som HBK in­te ha­de släppt till fö­re pa­us.

– Jag tyc­ker än­då att vi kän­de oss tryg­ga i den upp­ställ­ning­en och stund­tals såg det rik­tigt bra ut, även om vi ska taj­ta till det bak­åt och väs­sa det fram­åt, ana­ly­se­rar lag­kap­te­nen Fredrik Li­ver­stam, till­ba­ka ef­ter sjuk­dom.

MEN EF­TER ETT an­tal hör­nor från hem­ma­la­get var det än­då HBK som ska­pa­de halv­le­kens förs­ta far­lig­het (58) när just Li­ver­stam ef­ter en fri­spark ba­ra fick till en fös­ning i fam­nen på Tim Er­lands­son när han skul­le tryc­ka in bol­len.

Be­tyd­ligt far­li­ga­re blev det sex mi­nu­ter se­na­re när Mo­ham­med Buya Tu­ray, tre mål ti­di­ga­re i se­ri­en, löp­te sig fri, men fick se Isak Pet­ters­son gö­ra en fe­no­me­nal re­flex­rädd­ning.

– Den är jag rik­tigt nöjd med. Jag fick upp ar­men i sista stund för vi ha­de hyf­sad koll på bort­re stol­pen så jag fo­ku­se­ra­de på den främ­re, ler han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.