Bo­akye hed­ra­de sin vän ef­ter döds­bu­det

Tho­mas Bo­akye rör­de knappt bol­len i förs­ta halv­lek. Men i den and­ra blev han matchvin­na­re med sitt 2-0-mål. – Jag vill tilläg­na må­let min bäs­ta vän Ro­bert Ko­fi Min­tah, sa Tho­mas Bo­akye.

Hallands Nyheter - - Sporten - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

Det blev en svår match för Tho­mas Bo­akye, av fle­ra skäl. Un­der den ge­nom­blå­si­ga förs­ta halv­le­ken mot Frej Tä­by ha­de gha­na­nen knappt en boll­kon­takt.

– Jag viss­te att det skul­le bli en ut­ma­ning och att in­te många pass­ning­ar skul­le kom­ma på väns­ter­si­dan. Men man får job­ba hårt i stäl­let, och ha tå­la­mod. Det är nyc­keln som pro­fes­sio­nell fot­bolls­spe­la­re, sa Bo­akye som än­då kun­de se Bo­is gå till halv­tids­led­ning med 1-0 se­dan Kal­le Sö­der­ström va­rit på­pass­lig på en andra­boll.

OCH DET KUN­DE ha va­rit en dif­fe­rens.

– Vin­den gjor­de det till en av de mest svår­spe­la­de mat­cher jag upp­levt, un­ge­fär som den kval­mat­chen Bo­is kla­ra­de av. Men vi fick 1-0 och sat­te tryck på Frej som in­te fick lugn och ro med bol­len, sa trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark.

– När det blir så­na här för­ut­sätt­ning­ar är hal­va mat­chen vun­nen vid slant­sing­ling­en. Jag kol­la­de på kloc­kan och det tog väl fem­ton mi­nu­ter in­nan vi var på of­fen­siv plan­hal­va förs­ta gång­en, sa kol­le­gan i Frej, Bar­tosz Gr­zelak.

THO­MAS BO­AKYE BLEV mer del­ak­tig i and­ra halv­lek och sänk­te Frej i 76:e mi­nu­ten. Pass­ning­en från Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr var per­fekt.

– Han var snabb och jag fick verk­li­gen springa en 80 yards-löpning för att hin­na i fatt. Det kän­des bra att kun­na bi­dra till vår förs­ta se­ger, sa Bo­akye.

Ef­ter 2-0-må­let drog han av sig sin match­trö­ja och vi­sa­de ett lin­ne med tex­ten ”Rest in pe­a­ce Ro­ber­to”. Och om­fam­ning­en från lag­kam­ra­ter­na var hjärt­lig. Al­la för­stod. För käns­lor­na bubb­la­de in­om­bords hos Bo­akye.

– Min bäs­ta kom­pis dog i går mor­se (läs fre­dag), pre­cis in­nan trä­ning­en. Det var svårt att ta in, men jag var tvung­en att va­ra bland folk för att in­te lå­ta det på­ver­ka mig.

DEN TVÅ ÅR äld­re Ro­bert Ko­fi Min­tah be­tyd­de myc­ket för Tho­mas. Han dog av bröst­smär­tor.

– Det var svårt att be­rät­ta, men de i la­get har va­rit där för mig he­la ti­den, för­kla­ra­de Tho­mas som än­då kun­de gläd­jas åt själ­va vins­ten.

För tre po­äng blev det, trots en ra­san­de ele­gant fri­sparks­re­du­ce­ring från Philip Wi­ström.

Och det var näs­tan det en­da Frej ha­de, för­u­tom en chans för Nsi­ma Pe­ter i förs­ta halv­lek.

PÅ TOPP SÅG vi ock­så en hung­rig Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr - som nic­ka­de in ett mål som blev bort­dömt för off­si­de av Per Me­lin från Käv­linge.

Myc­ket tvek­samt såg det ut som, i al­la fall från läk­tar­plats.

– Värs­ta må­let jag har bli­vit be­stu­len på! I den stun­den ha­de det kun­nat be­ty­da mål på ett fint an­fall, sa Al­te­mark Van­ne­ryr. Hur vik­tigt är det för dig att få gö­ra förs­ta må­let?

– För någ­ra år se­dan ha­de det be­tytt mer, men nu är jag så pass gam­mal. Jag gör gär­na as­sist ock­så, sa ”Gab­be” och fort­sat­te med en pass­ning:

– Det var vik­tigt med en se­ger, det var än­då fjär­de om­gång­en. Men spe­let vi haft i de här mat­cher­na lo­var gott. Nu hop­pas man ba­ra att publi­ken (strax över 1300) slu­ter upp. Men det kanske blir bätt­re när vär­men kom­mer...

”Det var svårt att be­rät­ta, men de i la­get har va­rit där för mig he­la ti­den”

THO­MAS BO­AKYE

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

HED­RA­DE SIN VÄN. Tho­mas Bo­akye vi­sa­de un­der­trö­jan med tex­ten ”Rest in pe­a­ce Ro­ber­to” ef­ter sitt 2-0-mål.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

PO­LI­SEN BLEV BESTULET PÅ MÅL. Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr, till var­dags uni­forms­klädd, fick ett mål bort­dömt - för off­si­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.