Skön se­ger för Ul­la­red

Hallands Nyheter - - Sporten - FELIX HANSSON spor­ten@hn.se

Vin­den och gräs­mat­tan på Tors­landa­val­len gjor­de att publi­ken in­te bjöds på nå­gon höj­dar­match spel­mäs­sigt. Ul­la­red drog till­slut det längs­ta strå­et och lyc­ka­des av­gö­ra i slut­mi­nu­ter­na.

TORSLANDA UL­LA­RED

(0–0)

1 2

Mat­chen mel­lan Torslanda och Ul­la­red präg­la­des av hård kamp och kom­pak­ta för­svar. Men när väl mål­chan­sen dök upp i den 92:a mi­nu­ten, tog Ul­la­reds an­fal­la­re Andre­as Lit­zell va­ra på den.

– Ett fint in­spel från John Nils­son som det ba­ra var att sät­ta pan­nan till, sa Lit­zell.

TI­DIGT I MAT­CHEN ha­de Lit­zell stått på rätt plats i straff­om­rå­det när en nick­skarv träf­fa­de ho­nom vil­ket gjor­de att han en­kelt kun­de sty­ra in 0-1.

– Ef­ter en tung start på sä­song­en kän­des det som vi var till­ba­ka igen. Skönt att få gö­ra två mål ock­så, till­la­de en nöjd Lit­zell.

Ul­la­red kom till mat­chen med två för­lus­ter på de två in­le­dan­de om­gång­ar­na.

– Det­ta var en skön se­ger för spe­la­re med li­te stu­ka­de själv­för­tro­en­den. Det var vik­tigt att kun­na ta en se­ger även fast vi in­te bjöd på nå­got skön­spel, he­la la­get slet väl­digt bra, sa Uno An­ders­son, trä­na­re i Ul­la­red.

UL­LA­REDS TIDIGA LEDNINGSMÅL höll långt in i and­ra halv­lek men i den 75:e mi­nu­ten åk­te man på en straff.

– Vi var li­te osäk­ra på ifall vi skul­le tryc­ka på för två­an då vi ha­de vin­den i ryg­gen el­ler om vi skul­le nöja oss. Vi blev li­te för pas­si­va och drar där på oss en onö­dig straff där vi för­iv­rar oss i för­svars­spe­let, me­na­de An­ders­son.

Straf­fen för­val­ta­des av Torslanda i den 75 mi­nu­ten och där och då såg det ut som att la­gen skul­le de­la på po­äng­en. Men Ul­la­red lyc­ka­des skra­pa fram en sista far­lig mål­chans ef­ter en kont­ring där Andre­as Lit­zell var kli­nisk i sitt av­slut.

– Fram­ö­ver mås­te vi spe­la bätt­re, men just nu tillå­ter in­te pla­ner­na nå­got vi­da­re pass­nings­spel, av­slu­ta­de An­ders­son.

Bild: RO­BERT BOMAN

DEPPIGT VÄR­RE. Ar­ben Aj­da­re­vic och End­rit Ibishi kun­de kon­sta­te­ra att snab­be Der­rick Ddun­gu rann ige­nom till två mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.