Onö­di­ga mål och slarv fäll­de Vin­berg

Hallands Nyheter - - Sporten - MAR­TIN ÖRTEGREN spor­ten@hn.se

Spel­fö­ran­de i med­vin­den un­der förs­ta 45 mi­nu­ter­na. Mis­sta­gen i mot­vin­den ef­ter pa­us blev myc­ket kostsamt. – Det är för lät­ta och onö­di­ga mål att släp­pa till, sa Ar­ben Aj­da­re­vic ef­ter 1–2-för­lus­ten på hem­ma­plan mot Sä­ve­da­len.

VIN­BERG SÄ­VE­DA­LEN

(0–0)

1 2

Vin­berg star­ta­de med rak med­vind, ett bra tem­po och fat­ta­de ett sta­digt grepp om takt­pin­nen. Ett par far­li­ga hör­nor och en fri­spark långt ut­i­från av mitt­fälts­mo­torn Ar­ben Aj­da­re­vic var det vas­sas­te hem­ma­la­get ska­pa­de chans­mäs­sigt un­der den förs­ta halv­le­ken.

– Jag tyc­ker att vi do­mi­ne­rar och spel­mäs­sigt är vi bra fram till den sista tred­je­de­len. Där är det för myc­ket oskär­pa och för plott­rigt istäl­let för att ba­ra sät­ta dit den, för­kla­ra­de Aj­da­re­vic.

Upp­fatt­ning­en om match­bil­den var den­sam­ma även från si­dan av pla­nen.

– Vi be­hö­ver bli li­te mer spet­si­ga där fram­me. Det är nå­got vi får job­ba vi­da­re på, sa Vin­bergsträ­na­ren Michael Svens­son.

Ef­ter den mål­lö­sa förs­ta halv­le­ken vän­de vin­den för Vin­berg, gäs­ter­na fick spelö­ver­ta­get och då kom ock­så må­len. Led­nings­må­let för­an­led­des av en li­te för hård pass­ning ned till back­lin­jen på hö­ger­kan­ten, som vin­den fång­a­de upp och gav ex­tra fart.

– Vi har två spe­la­re på plats men lå­ter ty­värr an­fal­la­ren kom­ma först, sa Vin­bergsträ­na­ren Michael Svens­son.

KVIC­KE DER­RICK DDUNGA snap­pa­de upp bol­len, fin­ta­de och sprang för­bi An­ton An­ders­son i må­let och kun­de en­kelt läg­ga in bol­len i öp­pet mål i den 51:a mi­nu­ten.

Tio mi­nu­ter se­na­re kom två­an. Ef­ter ett par fi­na kom­bi­na­tio­ner ne­re vid hörn­flag­gan som av­slu­ta­des med ett väg­spel till­sam­mans med ett pas­sivt för­svars­spel från de grö­na, kom sam­me Ddunga en­kelt in i straff­om­rå­det och sköt lågt vid förs­ta stol­pen.

– I pa­us ha­de vi ställt in oss på att det skul­le bli job­bi­ga­re i och med vin­den. Vi för­sök­te slå li­te läng­re bol­lar, men ut­an re­sul­tat.

Sä­ve­da­len fort­sat­te ef­ter det att ha myc­ket boll och spe­la be­härs­kat. Där­för kän­des det som re­du­ce­ring­en kom från ing­en­stans när det åter­stod åt­ta mi­nu­ter av or­di­na­rie tid. Ett in­lägg från hö­ger som en in­stor­man­de Me­di­on Ka­bashi tryck­te dit lågt i förs­ta hör­net. Hop­pet tän­des, men Vin­bergs kvit­te­rings­jakt ute­blev.

– Vi för­sök­te tryc­ka upp la­get, men ty­värr ska­pa­de vi inga far­lig­he­ter, sa Aj­da­re­vic.

DET­TA INNEBAR DEN and­ra ra­ka för­lus­ten på Vinå­val­len för sä­song­en och slu­ta­na­ly­sen var klar från trä­nar­håll.

– Det är små de­tal­jer i för­svars­spe­let som gör att vi för­lo­rar mat­chen. Det vi tar med oss är att vi be­hö­ver vin­na en mot en-si­tu­a­tio­ner­na i of­fen­si­ven och bli bätt­re och mer di­rek­ta i den sista tred­je­de­len, av­slu­ta­de Svens­son.

Bild: RO­BERT BOMAN

REDUCERING. Me­di­on Ka­bashi fick in en boll, men mer blev det in­te för nor­malt hem­mas­tar­ka Vin­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.