Ny Valing­e­för­lust ef­ter kol­laps

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­TIL­DA MARTINS­SON spor­ten@hn.se

Valinge tog led­ning­en och ha­de över­ta­get i mat­chen men tap­pa­de allt ef­ter Fal­kö­pings förs­ta mål och släpp­te in fy­ra mål i rad och fick se sig be­seg­rat igen.

FALKÖPING VALINGE

(1–2)

4 2

Ef­ter en li­te knac­kig in­led­ning spe­la­de Valinge upp sig. Man tog över spe­let och led­ning­en med två snab­ba mål un­der tre mi­nu­ter som an­fal­lar­na Ron­ja Corn­vall och Moa Fors­berg kun­de slå in.

MEN NÄR FALKÖPING gjor­de sitt förs­ta mål pre­cis i slu­tet av förs­ta halv­lek hän­de nå­got.

– Jag kän­de att vi tap­pa­de när de gjor­de sitt mål, vi var på väg in i mat­chen men när Falköping se­dan kvit­te­ra­de di­rekt i and­ra halv­lek kom vi in­te igång igen, sa Tobias Ek­dal, trä­na­re Valinge.

För Valinge präg­la­des den and­ra halv­le­ken av ett otill­räck­ligt för­svars­spel, av al­la, över he­la pla­nen. Falköping ut­nytt­ja­de Valinges miss­tag och tog över led­ning­en.

– Vi spe­la­de pe­tigt och pil­ligt, gjor­de fel­pass och Falköping vann fler du­el­ler. Det gjor­de att vi hal­ka­de ef­ter, sa Tobias.

Valinge kän­de än­då från start att de kun­de ho­ta Falköping och att de li­ka gär­na ha­de kun­nat ta tre po­äng.

– Jag sa till tje­jer­na ef­ter mat­chen att al­la lag gör en då­lig match per sä­song, och idag gjor­de vi vår. Vår fi­na in­ställ­ning i la­get gör så att vi kan vän­da en för­lust och på näs­ta trä­ning har vi läm­nat den bakom oss, sa Tobias som in­te ver­ka­de va­ra oro­lig över kom­man­de se­ri­e­mat­cher.

Matchens li­ra­re i Valinge blev 2-0-skyt­ten Moa Fors­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.