Fi­nal­de­bu­tan­ten klev fram med tre po­äng

Hallands Nyheter - - Sporten - LASSE MANNHEIMER/TT

Fem spra­kan­de mi­nu­ter var det som kräv­des för att få ett slut på fem guld­lö­sa år. Iksu är åter svens­ka mäs­ta­re i innebandy ef­ter 4–1 mot Kais Mo­ra. – Det är den bäs­ta käns­lan i li­vet, sä­ger Ik­sus fi­nal­de­bu­tant Sofia Jo­els­son som gjor­de tre po­äng i fi­na­len.

ÖB Mi­cael Bydén le­ve­re­ra­de match­bol­len i Glo­ben. På pla­nen var det Iksu som för­de be­fä­let från start, fram­för allt ge­nom la­gets förs­ta­ked­ja med Jo­se­fi­na Ei­re­mo, Emelie Wi­bron och Sofia Jo­els­son. Må­len lät dock vän­ta på sig.

– Men vi kän­de re­dan ef­ter förs­ta att det här var vår match. Om vi fort­sat­te på sam­ma sätt så skul­le vi få in bol­len, sä­ger Emelie Wi­bron.

I DEN AND­RA pe­ri­o­den tog Kais Mo­ra för sig mer, och su­per­stjär­nan An­na Wijk ha­de två fi­na lä­gen, bland an­nat ett ribb­skott ef­ter hal­va mat­chen. Vad ett mål där ha­de be­tytt får vi in­te ve­ta. Vad de kom­man­de mi­nu­ter­na innebar vet vi: då grund­la­des Ik­sus Sm-guld.

• 1–0: Sofia Jo­els­son sat­te upp bla­det i knä­höjd och styr­de upp So­fie An­ders­sons miss­rik­ta­de skott i krys­set.

– So­fie kom­mer på kan­ten och skju­ter. Jag ve­var med klub­ban, träf­far bol­len och den går in, sä­ger Sofia Jo­els­son.

• 2–0: Sam­ma Jo­els­son tack­la­de un­dan An­na Wijk, snod­de åt sig bol­len och pas­sa­de hemåt till Ik­sus lag­kap­ten Jo­se­fi­na Ei­re­mo som tryck­te in bol­len.

– Hon skrek att hon vil­le ha den, och när lag­kap­te­nen skri­ker är det bäst att man lyss­nar. Hon bru­kar in­te skju­ta, men hon smäll­de upp den i krys­set, sä­ger Jo­els­son.

• 3–0: Schwei­zis­ka lands­lags­for­war­den Co­rin Rüt­ti­man lu­ra­de Mo­ra­för­sva­ret med en lång pass­ning tvärs över pla­nen. Fri­da Nor­ström möt­te med ett sten­hårt di­rekt­skott.

Moa Gustafs­son pe­ta­de in en reducering i slu­tet av pe­ri­o­den ef­ter en stö­kig si­tu­a­tion fram­för Ik­su­må­let, och An­na Wijk fick ett per­fekt lä­ge, fri fram­för Malin Marklund i Ik­su­må­let, med 13 mi­nu­ter kvar av mat­chen. Men det vil­le sig in­te för Wijk, som ut­setts till värl­dens bäs­ta spe­la­re de tre se­nas­te åren, i fi­na­len.

– Jag har helt öp­pet lä­ge, det ska va­ra mål där. Det är för då­ligt. Vi är bätt­re i and­ra och tred­je men vi är in­te rik­tigt där i dag, sä­ger An­na Wijk.

I stäl­let fick hon se Ju­lia Nor­din sät­ta 4–1 i tom bur, när Mo­ra ta­git ut mål­vak­ten för en sista for­ce­ring.

För Ik­sus lag­kap­ten Jo­se­fi­na Ei­re­mo in­ne­bär se­gern hen­nes fjär­de Sm-guld med klub­ben, i vil­ken hon i år gjort sin tolf­te sä­song.

– Vi är till­baks som et­ta igen, och så här bra har vi nog ald­rig va­rit för­ut. Det är helt fan­tas­tiskt, sä­ger Jo­se­fi­na Ei­re­mo.

Kais Mo­ra har sam­ti­digt för­lo­rat fy­ra Sm-fi­na­ler de sex se­nas­te åren. För An­na Wijk är det än tyng­re, det här var hen­nes fem­te Sm-sil­ver på åt­ta år.

Bild: PER WIKLUND

FÖRS­TA FI­NA­LEN. Sofia Jo­els­son var mat­ch­avgö­ran­de och vann sitt förs­ta Sm-guld

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.