Fix­a­de Sm­gul­det med sitt 84:e mål

Hallands Nyheter - - Sporten - LASSE MANNHEIMER/TT

Väx­jös start höll på att knäc­ka guldfa­vo­ri­ten. Men Falun ha­de ett spe­ci­al­va­pen: Alex­an­der Ga­lan­te Carl­ström. Årets po­äng­kung gjor­de två mål och sköt Sm-gul­det till Falun. – Jag har det väl i krop­pen, jag blir ex­tra tag­gad när det är så här sto­ra mat­cher, sä­ger han ef­ter 5–4-se­gern.

In­för Sm-fi­na­len ha­de Alex­an­der Ga­lan­te Carl­ström lo­vat sin ked­je­kom­pis Rasmus En­ström att han skul­le gö­ra två mål. Sagt och gjort. – Det är tur att jag hål­ler vad jag lo­var ibland. Jag är ju en po­äng­ma­skin och ska gö­ra mål. Men å and­ra si­dan ha­de det in­te spe­lat så stor roll vem som ha­de av­gjort, sä­ger Alex­an­der Ga­lan­te Carl­ström ef­ter 5–4 i fi­na­len.

Väx­jö, som gick upp i högs­ta­li­gan så sent som 2013, bör­ja­de dock bäst. In­om lop­pet av 23 se­kun­der gav Jesper San­kell och André An­ders­son Väx­jö en 2–0-led­ning ef­ter den förs­ta pe­ri­o­den.

– Vi får den start vi vill, och jag tyc­ker att vi är rap­pa­re. Vi är star­ka i kont­ring­ar­na. Vi vil­le verk­li­gen vin­na det här, så det är tungt så klart, sä­ger Väx­jös lag­kap­ten Filip Kjells­son ef­ter för­lus­ten.

I DEN AND­RA pe­ri­o­den bac­ka­de Falun hem la­get nå­got, för­sva­ret tä­ta­des och av­slu­ten skärp­tes till. In­nan sex mi­nu­ter ha­de av­ver­kats av mit­ten­pe­ri­o­den stod det så 2–2. När pe­ri­o­den var över led­de Falun.

Ef­ter att Väx­jö gjort 3–2 – åter på en snabb om­ställ­ning – fick Falun sista or­det i pe­ri­o­den.

– I den förs­ta pe­ri­o­den mis­sa­de vi lä­gen och släpp­te till kont­ring­ar. Men jag tviv­la­de ald­rig på att vi skul­le vän­da, sä­ger Alex­an­der Ga­lan­te Carl­ström.

Sä­song­ens över­lägs­ne po­äng­kung (84 mål, 34 as­sist) kvit­te­ra­de med ett lågt, snabbt skott och med en mi­nut kvar till vi­lan gav Jo­nas Adri­ans­son Falun led­ning­en för förs­ta gång­en i mat­chen.

VÄX­JÖ KVIT­TE­RA­DE TI­DIGT i den tred­je pe­ri­o­den, men Ga­lan­te Carl­ström var in­te klar.

Med knap­pa tolv mi­nu­ter kvar av Sm-fi­na­len fick han bol­len fram­för mål och tryck­te in 5–4.

– Jag gör ju myc­ket mål. Förr el­ler se­na­re blir väl mi­na mål av­gö­ran­de, sä­ger Alex­an­der Ga­lan­te Carl­ström.

Må­let be­tyd­de Faluns fjär­de Sm­guld på de fem se­nas­te sä­song­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.