Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin trivs bra på hem­ma­plan

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JO­HAN LINDQVIST 031-62 47 78 jo­han.lindqvist@gp.se

Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin gör ett un­dan­tag och stäl­ler ut på gal­le­ri. I Gö­te­borg - för­stås. – Jag har haft en svac­ka, men nu kän­ner jag pepp in­för fo­to­gra­fe­ran­det igen, sä­ger hon.

Ar­be­tet med att hänga bil­der­na på­går in i det sista på Gal­le­ri Maj­nab­be i Gö­te­borg. Fre­dag be­ty­der ver­nis­sage och då mås­te för­stås allt va­ra fär­digt. Ut­ställ­ning­en får an­ses va­ra unik, Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin stäl­ler i prin­cip ald­rig ut på gal­le­ri. Hon sä­ger att hon är rädd för att ing­en ska kom­ma och undslip­per sig nå­got om att ”det här är bil­der som folk kanske in­te vill kö­pa för att ha på väg­gen hem­ma.”

DET MÅ VA­RA hur det vill med den sa­ken, men med de fyr­ti­o­tal bil­der som hon vi­sar på gal­le­ri­et ger Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin be­sö­kar­na en möj­lig­het att få en ”best of­guid­ning” ge­nom hen­nes konst­när­skap. Här finns bil­der från Ec­ce Ho­mo-ut­ställ­ning­en, här finns bil­den som stop­pa­des från att vi­sas på Världs­kul­tur­musé­et och här finns ”Sd-kol­la­get” som pub­li­ce­ra­des ex­klu­sivt i GP den 30 no­vem­ber för­ra året.

– Det är bil­der som ju bli­vit upp­märk­sam­ma­de på oli­ka sätt, men jag tror det kan fin­nas ett vär­de i att kun­na se dem sam­la­de, li­ve och i rik­tigt bra print, kon­sta­te­rar Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin.

FÖR­U­TOM DE VÄLKÄNDA, färg­star­ka bil­der­na pas­sar hon ock­så på att glän­ta på dör­ren till ett på­gåen­de pro­jekt där hon por­trät­te­rar kän­da män­ni­skor i svart-vitt. Där finns ar­tis­ten Sil­va­na Imam, för­bunds­kap­te­nen i fotboll Pia Sund­ha­ge, konst­nä­ren Lars Vil­ks, skå­de­spe­la­ren Sven Woll­ter och Vm-hjäl­ten från 1994, Tho­mas Ra­vel­li.

– Jag gil­lar ju färg, men det där med att ta por­trätt i svart-vitt är ju nå­got al­la fo­to­gra­fer ska hin­na med nå­gon gång. När man bort fär­gen är det som att an­sik­tet får vi­la, det blir ett an­nat lugn i bil­den. Se­dan vill jag gär­na till­fö­ra nå­got som kanske in­te vi­sats för­ut när det gäl­ler just den män­ni­skan jag plå­tar. Som med Ra­vel­li, han är fo­to­gra­fe­rad med bar över­kropp och en fin li­ten mage som man ska i hans ål­der och så me­dal­jen över brös­tet, be­rät­tar Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin.

ATT TA BIL­DER av kän­da ar­tis­ter av oli­ka slag är dock ingen­ting nytt för hen­ne. Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin bör­ja­de som press­fo­to­graf på GT och se­na­re GP och på ut­ställ­ning­en finns en bild från ett av hen­nes förs­ta upp­drag för tid­ning­en.

– Jag blev skic­kad till Ud­de­val­la för att fo­to­gra­fe­ra Cor­ne­lis Vre­eswijk, han gick bort ba­ra nå­gon må­nad se­na­re. Jag har vi­sat bil­den för hans son Jack som tyck­te om den. Nu finns den med på ut­ställ­ning­en. Det känns bra.

Ut­ställ­ning­en på Gal­le­ri Maj­nab­be på­går till och med den 20 maj.

Bild: OLI­VER LINDKVIST

PEPPAD. ”De ring­de och frå­ga­de och det kän­des plöts­ligt själv­klart”, sva­rar Eli­sa­beth Ohl­son Wal­lin på frå­gan om var­för det blev en gal­le­ri-ut­ställ­ning just nu.

Bild: OLI­VER LINDKVIST

HEM­MA­PLAN. ”Jag ha­de mi­na vik­ti­gas­te ung­dom­sår i Gö­te­borg, det är all­tid kul att va­ra här.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.