Tre frå­gor till Björn Ra­ne­lid

... som fö­re­lä­ser i Var­berg i kväll, in­bju­den av Var­bergs Hu­ma­nis­tis­ka förening.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA OSCARSON

* Vad ska du fö­re­lä­sa om? – Oj, vet du hur många gång­er jag har fått den frå­gan? Jag ska spän­na upp en go­be­läng och lö­pa amok i fri­he­tens öga. Språ­kets ele­men­tar­par­tik­lar kom­mer att be­ly­sas. Jag ska pra­ta om det som gör oss till män­ni­skor, att kän­na läng­tan, kär­lek, att gif­ta och skil­ja oss och få barn. Det finns en spridd dum­het att da­to­rer skul­le kun­na er­sät­ta män­ni­skan men det är vik­tigt att på­ta­la att mänsk­li­ga vär­den in­te ska för­mins­kas. Jag pra­tar om mi­ra­kel, att kär­le­ken be­seg­rar allt.

* Du in­ter­vju­a­des en gång av oss i Ra­ne­lids­ron­del­len, kom­mer du ihåg det? – Jag kom­mer ihåg allt. Det var jät­te­ro­ligt. Jag vet in­te var­för den he­ter det men jag mås­te va­ra den en­de i Sve­ri­ge som har en egen stads­del. Jag ser väl­digt myc­ket fram emot att kom­ma till Var­berg. Det är ro­li­ga­re än att va­ra med i me­lo­di­festi­va­len.

* Vad gör du an­nars nu­för­ti­den? – Jag är med i al­la möj­li­ga tv­pro­gram och har svenskt re­kord i me­diaupp­märk­sam­het. Jag har va­rit med i Bin­go­lot­to fy­ra gång­er, Ma­lou von Si­vers 14 gång­er, Stjär­nor­na på slot­tet, Skav­lan tre gång­er och ska va­ra med i Klass­fes­ten den 29 maj. Jag ska åka till Nice och Can­nes och fö­re­lä­sa för Ri­vi­er­a­klub­ben. Sam­man­lagt har jag gjort 3500 fram­trä­dan­den. Det är ba­ra jag som har gjort så många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.