Mew är gär­na för­band – 20 år ef­ter de­bu­ten

MUSIK: SPELNING PÅ ULLEVI I SOM­MAR

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LY­DIA FARRAN-LEET/TT

In­die­pop­ban­det Mew bru­kar in­te ha nå­gon bråds­ka med att ska­pa nya al­bum. Mel­lan för­ra al­bu­met + - och det dess­förin­nan, Eggs are fun­ny, dröj­de det sex år. Nu sväng­de de ihop sitt sjun­de al­bum Vi­su­als på ett år.

– När vi tur­ne­ra­de med för­ra ski­van ha­de vi mas­sa ener­gi kvar när det var slut, och vi var sug­na på att kom­ma till­ba­ka till stu­di­on. I van­li­ga fall ef­ter en tur­né går vi i ide ett tag in­nan vi bör­jar spe­la in, sä­ger Jo­nas Bjerre, sång­a­re i Mew, till TT.

VI­SU­ALS SLÄPPS DEN 28 april vil­ket be­ty­der att Mew har det färskt i ba­ga­get när de kom­mer till Sve­ri­ge som för­band till Cold­play i som­mar. Att det blir just Mew som är för­band till de brit­tis­ka hit­ma­kar­na kan be­ro på att Jo­nas Bjerre och Cold­plays ba­sist Guy Ber­ry­man spe­lar i ban­det Ap­pa­ratjik till­sam­mans. Öv­ri­ga med­lem­mar är pro­du­cen­ten Mar­tin Te­re­fe och nors­ke Mag­ne Furu­hol­men från A-ha.

MEW HAR GE­NOM åren age­rat för­band åt många sto­ra band som Pixi­es, The Car­di­gans, Rob­bie Wil­li­ams, Kent och REM. Ibland får de stry­ka någ­ra num­mer för att an­pas­sa sig till den publik som in­te är de­ras egen.

– Det är en ut­ma­ning, men det är kul. Man mås­te lik­som vin­na publi­kens gil­lan­de. Vi bru­kar an­pas­sa oss li­te grann, vå­ra mest ob­sky­ra lå­tar bru­kar vi strun­ta i, sä­ger Jo­nas Bjar­re och fort­sät­ter:

– Vi åk­te med Ni­ne Inch Nails på en lång tur­né och jag var gans­ka oro­lig att vi skul­le va­ra för mju­ka för de­ras publik, men det var en av de bäs­ta för­bandstur­né­er­na vi va­rit på. Vi fick mas­sa nya fans.

Dans­ka Mew har släppt ski­vor i 20 år, men har ing­et emot att age­ra för­band. I som­mar kom­mer de till Sve­ri­ge till­sam­mans med brit­tis­ka su­per­stjär­nor­na Cold­play.

MEW HAR GENOMGÅTT en del för­änd­ring­ar på se­na­re år. Ba­sis­ten Jo­han Wohlert läm­na­de ban­det 2006 då han blev pap­pa, men åter­vän­de 2014. Året där­på läm­na­de gi­tar­ris­ten Bo Ru­ne Mad­sen ban­det och Mew fort­sat­te som trio. I mars i år med­de­la­de ar­ran­gö­ren av mu­sik­tid­ning­en Gaf­fas år­li­ga mu­sik­pris att Mew ställt in sitt upp­trä­dan­de un­der pris­ut­del­nings­kväl­len för att de in­te vil­le stå på sam­ma scen som Madsens so­lo­pro­jekt Tur­bo­lens.

– Jag vill in­te kom­men­te­ra det. Vi för­sö­ker verk­li­gen att hål­la pri­va­ta sa­ker pri­va­ta, men me­dia vill in­te ha det så, sä­ger Jo­nas Bjerre.

Näs­ta al­bum från Mew kan kom­ma att drö­ja ett par år. Jo­nas Bjerre sä­ger att han in­te är sär­skilt su­gen på li­vet i stu­di­on just nu.

– Jag sak­nar att va­ra del av det som sker runt om­kring mig. Man bör­jar job­ba och lik­som för­svin­ner, det känns som om man mis­sar så myc­ket, sä­ger han.

Mew är för­band till Cold­play den 25 och 26 ju­ni på Ullevi i Gö­te­borg.

Bild: MARCO UGARTE

FULLT ÖS. Mew kom­mer till Ullevi i som­mar när de age­rar för­band åt Cold­play.

JO­NAS BJERRE. Sång­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.