För­kläd­da kän­di­sar gör gott

Hallands Nyheter - - Tvguide - An­na Hed­lund

Någ­ra svens­ka kän­di­sar stöd­jer verk­sam­he­ter de tror på – un­der för­kläd­nad. ”Hem­li­ga mil­jo­nä­ren” är till­ba­ka med en ny sä­song.

Krö­ga­ren och tv-koc­ken

Leif Man­ner­ström brin­ner för att de sva­ga i sam­häl­let ska ha till­gång till bra mat. Där­för för­klär han sig till re­por­ter och be­sö­ker någ­ra or­ga­ni­sa­tio­ner som han tror på. Till sist av­slö­jar han vem han egent­li­gen är och be­rät­tar om sin do­na­tion.

– Det finns så många oli­ka stäl­len där man kan gö­ra nyt­ta och spri­da gläd­je, sä­ger Leif Man­ner­ström i ett press­med­de­lan­de.

Någ­ra av de öv­ri­ga som stäl­ler upp un­der sä­song­en är fö­re det­ta id­rot­ta­ren

Pa­trik Sjö­berg som vill stöd­ja ung­do­mar som ris­ke­rar att ham­na snett, Hol­ly­wood­frun Isabel Adri­an som vill hjäl­pa unga tje­jer som in­te mår bra och Si­na ”Se­an Ba­nan” Sa­ma­di

som vill job­ba mot mobb­ning i sko­lan.

Foto: Ka­nal 5

Leif Man­ner­ström har maske­rats som re­por­ter och är re­do att över­ras­ka med do­na­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.