In­te lätt kom­ma ut ur Lööfs skug­ga

IN­TE ENKELT. Det har all­tid va­rit så. Störst in­tres­se fo­ku­se­ras på den som är par­ti­le­da­re. Och att änd­ra på det­ta är in­te lätt.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LEDARE 25/4. Det går fort­satt bra för Cen­ter­par­ti­et i opi­ni­o­nen. Och för dess par­ti­le­da­re, An­nie Lööf. Hur det för­fär­li­ga terror­då­det i Stock­holm kom­mer att på­ver­ka det­ta vet vi in­te. I var­je fall in­te än­nu. En viss ten­dens till svac­ka har märkts, men det kan ock­så va­ra en ren till­fäl­lig­het och det fak­tum att An­nie Lööf själv in­te har synts sär­skilt myc­ket på se­na­re tid.

OM LÖÖFS LI­TE läg­re pro­fil är ett led i en strä­van att bred­da C:s le­dar­skap är för ti­digt att sä­ga. I en ar­ti­kel i Da­gens Ny­he­ter på mån­da­gen, det ser ut som en tan­ke, pre­sen­te­ras dock fy­ra and­ra le­dan­de cen­ter­par­tis­ter som på­stås vil­ja ta kli­vet ut ur Lööfs skug­ga. Des­sa är de bå­da vice ord­fö­ran­de­na, An­ders W Jons­son och Fre­drick Fe­der­ley samt den eko­no­misk­po­li­tis­ka re­spek­ti­ve mil­jö­po­li­tis­ka ta­les­per­so­nen, Emil Käll­ström och Kristi­an Yng­we.

DET ÄR GIVETVIS en god am­bi­tion att för­sö­ka lan­se­ra fler fram­trä­dan­de fö­re­trä­da­re för par­ti­et. Det är ock­så bra att des­sa fy­ra har fått sär­skil­da upp­gif­ter att ar­be­ta fram sak­po­li­tis­ka för­slag in­för stäm­man i Mal­mö i höst. De har re­dan si­na platt­for­mar som vi­ka­rie för Lööf, Eu-par­la­men­ta­ri­ker, re­spek­ti­ve del­ta­ga­re i den eko­no­misk­po­li­tis­ka de­bat­ten. Yng­we har ju in­te rik­tigt sam­ma tunga roll men har gjort vad hon kun­nat för att mär­kas, så­väl in­om mil­jö- som lands­bygds­po­li­ti­ken. Gott så!

EN DEL GÖR gäl­lan­de, även in­ternt i par­ti­et, att det är det i många de­lar miss­lyc­ka­de idépro­gram­s­ar­be­tet 2013-2014 som är för­kla­ring­en till C:s snab­ba upp­gång i opi­ni­o­nen. Det är fel. Vi skul­le vil­ja häv­da att det är trots det­ta och in­te tack va­re, siff­ror­na har vänts. Så­till­vi­da är det dock rätt som att al­la märk­li­ga för­slag un­der det­ta ar­be­te ju gjor­de att An­nie Lööfs ställ­ning som ledare verk­li­gen prö­va­des. Det pro­vet ut­föll väl och det har hon na­tur­ligt­vis haft nyt­ta av.

Nej, då spe­lar rim­li­gen det sätt på vil­ket Lööf blev vald, i en helt öp­pen, när­mast pri­mär­vals­lik­nan­de pro­cess, långt stör­re roll. De tre kan­di­da­ter­na, Lööf själv, till­sam­mans med Jons­son och till nä­rings­li­vet flyt­ta­de An­na-ka­rin Hatt, res­te land och ri­ke runt och träf­fa­de och dis­ku­te­ra­de med tu­sen­tals C-med­lem­mar. Det­ta re­sul­te­ra­de i ett myc­ket starkt stöd för An­nie Lööf och det ha­de hon na­tur­ligt­vis nyt­ta av när det bör­ja­de blå­sa.

Många i C-rö­rel­sen är gla­da nu, ned­tryck­ta som de un­der många år va­rit av sva­ga val- och opi­ni­ons­siff­ror. Ett val­re­sul­tat på da­gens ni­vå, 12-14 pro­cent, skul­le med­fö­ra en för­dubb­ling av an­ta­let man­dat och med gans­ka stor sä­ker­het även två C-man­dat här­i­från Hal­land.

DET ÄR DOCK vik­tigt att kom­ma ihåg att inga rös­ter kan räk­nas och inga man­dat för­de­las in­nan val­lo­ka­ler­na har stängt den 9 sep­tem­ber 2018. Det gäl­ler att in­te ta ut någ­ra seg­rar i för­skott ut­an tvärtom, upp­munt­ra­de av den för­li­ga vin­den, his­sa al­la till­gäng­li­ga se­gel och sät­ta fart. Och skul­le vin­den nå­gon gång moj­na un­der det dry­ga år som vän­tar, gäl­ler det att kla­ra det ock­så. Men för­mod­li­gen mer med An­nie Lööf än med hen­nes skug­gor!

Och skul­le vin­den nå­gon gång moj­na un­der det dry­ga år som vän­tar, gäl­ler det att kla­ra det ock­så. Men för­mod­li­gen mer med An­nie Lööf än med hen­nes skug­gor!

Bild: THOMAS JOHANSSON/TT

LÅNG SKUG­GA. En fram­gångs­rik per­son, det må gäl­la po­li­tik el­ler id­rott, kas­tar of­ta en lång skug­ga över si­na ”lag­kom­pi­sar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.