Fak­ta och kun­skap bakom be­slu­tet om mc-ra­ce

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Mc-ra­ce skul­le för­stö­ra Skrea strand” (21/4).

FAL­KEN­BERG. Vi har ta­git till oss fak­ta och sak­kun­skap kring vad det­ta fak­tiskt hand­lar om, hur ar­range­mang­et skall ge­nom­fö­ras och hur stran­den skul­le på­ver­kas.

JAG ÄR IN­TE oro­lig för att män­ni­skor rör sig i klit­ter­na, varen­da som­mar­dag rör sig tu­sen­tals män­ni­skor på strand och klit­ter ut­an nå­gon stör­re på­ver­kan, för­u­tom att vi får läg­ga myc­ket re­sur­ser på att ploc­ka upp allt skräp som en del be­sö­ka­re glöm­mer att ta med sig hem. Jag är in­te oro­lig för att en stör­re mängd män­ni­skor skul­le gå el­ler stå i klit­ter­na un­der någ­ra tim­mar en dag i ok­to­ber. Kom­mu­ne­ko­lo­gen har ju dess­utom sagt att det sna­ra­re är bra för klit­ter­na med rö­rel­se.

SJÄLVA TÄVLINGEN GÅR ut på att kö­ra mo­tocross un­der cir­ka 3-4 tim­mar ne­re på stran­den, fram och till­ba­ka. Vi har gjort be­döm­ning­en att det in­te kom­mer att ska­da var­ken stran­den, san­den el­ler mil­jön. För er som är in­tres­se­ra­de av hur mil­jö­kon­se­kvens­be­skriv­ning­en ser ut och hur man job­bar med t ex spill el­ler mil­jö­far­ligt av­fall så hän­vi­sar jag till SVEMO:S mil­jö­po­li­cy, det är ett av al­la do­ku­ment vi haft som un­der­lag för vårt be­slut. Jag tyc­ker verk­li­gen det var starkt och mo­digt av so­ci­al­de­mo­kra­ter­na i nämn­den att gå emot par­ti­et och in­te fat­ta be­slut ut­i­från käns­lor ut­an från kun­skap.

För när man skall fat­ta be­slut så är det vik­tigt att man tar till sig just fak­ta och kun­skap, och in­te ba­ra sät­ter sig på en hög häst och dund­rar att det är det dum­mas­te man nå­gon­sin hört. Det vi­sar ba­ra på okun­skap och oför­måga att le­da en kom­mun, så jag ber om ur­säkt för att jag be­nämn­de Per Svens­son med fel ti­tel. Hans fram­tid är givetvis fort­satt som op­po­si­tions­råd. ordf kul­tur- och fri­tids­nämn­den

Bild: OLA FOLKESSON/AR­KIV

KLIT­TER. Jag är in­te oro­lig för att män­ni­skor rör sig i klit­ter­na, varen­da som­mar­dag rör sig tu­sen­tals män­ni­skor på strand och klit­ter ut­an nå­gon stör­re på­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.