Kom­mu­nen för­svå­rar för spor­tan­de barn

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Så är yt­ter­li­ga­re en vin­ter­fot­bolls­sä­song till än­da och Påsk­bergsval­lens gräs­pla­ner öpp­nas igen. Änt­li­gen, tänk­te jag och många, många and­ra för­äld­rar – nu slip­per vi det stän­di­ga skjut­san­det till di­ver­se konst­gräs­pla­ner ut­an­för stan på vec­ko­da­gar­na. Slip­per smi­ta för ti­digt från job­bet, pac­ka in små­sys­kon i bi­len och släp­pa ut yt­ter­li­ga­re onö­di­ga av­ga­ser, tur och re­tur, för att ung­ar­na ska få trä­na fot­boll.

MEN HOPPSAN, JUST som vi trod­de att det var över vi­sar det sig att en trä­ning i vec­kan för­läggs till – Håsten! Svar­te Pet­ter i ny skep­nad allt­så.

Det finns en an­led­ning till att man väl­jer klub­ben när­mast hem­met: Man vill att bar­nen ska kun­na ta sig själva fram och till­ba­ka på ett enkelt och sä­kert sätt.

Som för­äl­der (och väl­ja­re) kan jag in­te be­gri­pa den obe­slut­sam­het som kom­mu­nen vi­sar när det gäl­ler att få fram spel­ba­ra pla­ner i cent­rum. Vill ni in­te att bar­nen ska spor­ta?

VAR­FÖR PRIORITERAS frå­gan ned? Sp­ar­banks­stif­tel­sen har ju till och med er­bju­dit sig att be­ta­la en till konst­gräs­plan. Än­då hän­der ing­et.

För att hjäl­pa kom­mu­nen ur sin hand­lings­för­lam­ning vill jag bju­da på ett för­slag om hur plan­bris­ten kan lö­sas.

• Gör i ord­ning fot­bolls­pla­nen på Kur­ti­nen. Att lå­ta gräs­pla­nen va­ra out­nytt­jad 360 da­gar om året för att res­te­ran­de fem an­vän­das som ”eve­ne­mangspar­ke­ring” är ett slö­se­ri av sto­ra mått. To­a­lett med me­ra finns i Kär­lekspar­ken.

• Flyt­ta Park­för­valt­ning­en från Påsk­bergsval­len till bort­om in­du­stri­om­rå­det. An­lägg i stäl­let en till konst­gräs­plan. Fixa en or­dent­lig ser­ve­ring i de be­fint­li­ga bygg­na­der­na, samt en vet­tig sam­lings­lo­kal för id­rotts­för­e­ning­ar­na.

Fot­bollsmor­san

Bild: VEGARD WIVESTAD GRØTT/TT

KONSTGRÄS. Var­för den­na obe­slut­sam­het när det gäl­ler att få fram spel­ba­ra pla­ner i cent­rum?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.