Brist på kon­kur­rens ger dyr mat­kas­se

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Po­li­ti­ker stop­par nya mat­bu­ti­ker” (20/4).

VAR­BERG. Det känns in­te bra när man lä­ser Var­bergs kom­muns mot­stånd mot fler mat­ked­jor. En­ligt pen­sio­nä­rer­nas pri­sjäm­fö­rel­se har Var­berg en av lä­nets dy­ras­te mat­kas­sar. I min värld speg­lar det brist på kon­kur­rens.

Skä­let till mot­stån­det skall va­ra att man vill för­tä­ra sta­den och in­te få köp­cent­ra i ut­kan­ten. Be­märk att Var­berg är en at­trak­tiv stad för pen­sio­nä­rer, de fles­ta med be­grän­sad plån­bok och att då ha en så­dan pris­ni­vå på livs­me­del kan slå till­ba­ka när de sto­ra kul­lar­na 40-ta­lis­ter som är be­näg­na att flyt­ta till Var­berg mins­kar. Jag an­tar att barn­fa­mil­jer ock­så är i be­hov av en kon­kur­rens­ut­satt han­del. Tyd­li­gen gäl­ler in­te det­ta po­li­ti­ker­na

Jag skul­le in­te för ett ögon­blick miss­tän­ka att det finns mer än ra­tio­nel­la mo­tiv bakom be­slu­tet, el­ler?

Mats Ohls­son

Bild: LEIF R JANSSON/TT

STORMARKNAD. Många be­hö­ver en kon­kur­rens­ut­satt han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.