Stop­pa mc-ra­cet

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Per Svens­sons (S) spon­ta­na ne­ga­ti­va re­ak­tion mot ett mc-ra­ce på vår kä­ra Skrea strand är helt själv­klar för en fal­ken­ber­ga­re som kän­ner sin strand med dess käns­li­ga klit­ter. Des­sa är be­vux­na med gräs och bus­kar som bin­der san­den och det är myc­ket vik­tigt för allt bo­en­de i he­la om­rå­det. Ol­je- och ben­s­in­res­ter i san­den, där man skall lig­ga och so­la är ju se­dan in­te hel­ler sär­skilt lyc­kat. Det är märk­ligt tyc­ker jag att in­te ens vår läns­sty­rel­se no­te­rar des­sa för­hål­lan­den och stop­par det he­la.

Jag vet in­te om det som in­spi­re­rat mc-klub­ben till den här idén är de täv­ling­ar som körs bland an­nat ne­re i Frank­ri­ke på de långa myc­ket bre­da strän­der­na up­pe i Nor­man­die där tid­vatt­net i årmil­jo­ner sli­pat bott­nar­na. Där kan man slad­da och skvät­ta vat­ten på med­täv­la­re. Och läng­re sö­derut där kan man – och får man – vid lämp­ligt till­fäl­le kö­ra bil ut till en ö. Där ser man sten­bum­ling­ar­na, men det gör man in­te i vatt­net och san­den på Skrea strand. Att slad­da och spru­ta fin Skrea­sand på varand­ra och varand­ras ma­ski­ner kan väl än­då in­te va­ra nå­gon stör­re lyc­ka. Stop­pa elän­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.