FRÅN HN:S FACEBOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Po­li­sen ut­bil­dar cy­klis­ter­na”:

Je­a­net­te Rosén: Låt cy­klis­ter­na va­ra! Det finns så myc­ket an­nat ni kan ta itu med!! Idi­o­tiskt!

Do­ris Nils­son: Ta in­for­ma­tion till de som åker så­da­na där el driv­na for­don/spark­cy­kel. Kom­mer tyst bakom en på trot­to­a­ren. Och fort går det.

Ken­neth van Eden: Hop­pas det smit­tar av sig till Var­berg, här är cy­klis­ter­na helt gal­na.

Loa An­ders­son: Det var på

ti­den. Nils-ar­ne Holmud­den: Då sak­nas inga re­sur­ser. Ca­ri­na Lind­holm: Tyc­ker det­ta är ett jät­te­bra ini­ti­a­tiv för många cy­klis­ter i Fal­ken­berg har ing­en aning om att det fak­tiskt finns reg­ler hur man upp­för sig på cy­kel i tra­fi­ken, vil­ket le­der till onö­di­ga olyc­kor. Fast...mås­te sä­gas att det bor­de bör­jas re­dan i för­sko­lan , förr fanns fak­tiskt Tra­fik­lek­sko­la...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.