Re­ge­ring­ens mål är att av­skaf­fa pen­sio­närs­skat­ten

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Vi ska se till att Sve­ri­ges fat­ti­gas­te pen­sio­nä­rer får mer peng­ar att le­va på.

på Cen­ter­par­ti­ets Sol­veig Zan­der mfl de­battar­ti­kel ”Hjälp Sve­ri­ges fat­ti­gas­te pen­sio­nä­rer” (8/4). lön­ta­ga­re yng­re än 65 år. Att då som Sol­veig Zan­der (C), Hen­rik Ore­torp (C) och Ann-sop­hie Cor­des (C) sä­ga att den so­ci­al­de­mo­kra­tiskt led­da re­ge­ring­en in­te av­sät­ter en kro­na till pen­sio­nä­rer­na i sin bud­get för 2017 är rent fel­ak­tigt. En skat­te­sänk­ning i 2016 års bud­get på­ver­kar givetvis även 2017 års bud­get.

NU TAR RE­GE­RING­EN näs­ta steg för att stöt­ta Sve­ri­ges pen­sio­nä­rer. Vi sän­ker där­för skat­ten med upp till 2 500 kro­nor för per­so­ner äld­re än 65 år med in­komst mel­lan 123 400 och 360 000 kro­nor per år. Inga pen­sio­nä­rer med en ål­derspen­sion un­der 14 000 kro­nor i må­na­den ska be­ta­la en hög­re skatt än de som ar­be­tar. Ål­derspen­sio­nä­rer­na får sam­ma skatt som lön­ta­ga­re. Vi mins­kar ock­så skill­na­den mel­lan lön­ta­gar­nas be­skatt­ning och ål­derspen­sio­nä­rer­nas be­skatt­ning för de pen­sio­nä­rer som har mel­lan 14 000 och 30 000 kro­nor i må­na­den i pen­sion.

Vad gäl­ler pro­ble­met med ojäm­ställ­da pen­sio­ner är vi med­vet­na om det och an­ser pre­cis som de cen­ter­par­tis­tis­ka de­bat­tö­rer­na att det mås­te änd­ras. Det stäm­mer att 80 pro­cent av de som har ga­ran­ti­pen­sion är kvin­nor. Som ett led i ar­be­tet för mer jäm­ställ­da pen­sio­ner väl­kom­nar vi att pen­sions­grup­pen, som be­står av re­pre­sen­tan­ter från sex oli­ka par­ti­er, ny­li­gen pre­sen­te­ra­de en hand­lings­plan för hur vi ska upp­nå jäm­ställ­da pen­sio­ner. I det fort­sat­ta ar­be­tet ska vi nu se över hur grund­skyd­det i pen­sions­sy­ste­met kan stär­kas.

UTÖVER ÖVERSYNEN AV grund­skyd­det och en för­enklad över­fö­ring av pre­mie­pen­sion in­ne­hål­ler hand­lings­pla­nen ock­så en fort­satt ana­lys in­om en rad oli­ka om­rå­den. Det är även vik­tigt att kom­ma ihåg att pen­sio­ner­na speg­lar in­koms­ten un­der li­vet. In­komst­skill­na­der­na mel­lan kvin­nor och män gör att kvin­nor har i ge­nom­snitt 30 pro­cent läg­re pen­sio­ner än män.

Den sänk­ta pen­sio­närs­skat­ten kom­mer att gyn­na många pen­sio­nä­rer i Hal­land. Nå­got som där­e­mot in­te gyn­nar pen­sio­nä­rer och som vi lär­de oss un­der de bor­ger­li­ga par­ti­er­nas se­nas­te åt­ta år vid mak­ten är att det in­te går att för­bätt­ra lev­nads­vill­ko­ren för Sve­ri­ges pen­sio­nä­rer ge­nom en skat­te­sänkar­po­li­tik som syf­tar till att ned­mon­te­ra väl­fär­den. När so­ci­al­de­mo­kra­ter­na nu ta­git över mak­ten efter bor­gar­na ser vi där­för till att in­ve­ste­ra i väl­fär­den igen. Vi ut­veck­lar den svens­ka mo­del­len, vi av­veck­lar den in­te. Vi sat­sar där­för 10 mil­jar­der från och med i år på att stär­ka Sve­ri­ges väl­färd. Så tar en re­ge­ring an­svar och ser till att Sve­ri­ges pen­sio­nä­rer verk­li­gen får det bätt­re.

Hans Hoff (S)

riks­dags­le­da­mot Hal­land

Kerstin Zan­der (S) so­ci­al­de­mo­kra­ter­na pen­sio­närs­råd i Fal­ken­berg

Bild: CHRISTINE OLSSON/TT

PENSIONÄRSTRÄFF. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven pre­sen­te­ra­de skat­te­sänk­ning­ar­na för pen­sio­nä­rer för me­dia i PRO:S lo­ka­ler i Jär­fäl­la. På bil­den pra­tar han med kort­spe­lan­de pen­sio­nä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.