DEBATT

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PEN­SIO­NÄ­RER. Re­ge­ring­ens mål är att av­skaf­fa den orätt­vi­sa pen­sio­närs­skat­ten som in­för­des av de bor­ger­li­ga par­ti­er­na. Vi ska se till att Sve­ri­ges fat­ti­gas­te pen­sio­nä­rer får mer peng­ar att le­va på. Nu har vi ta­git ett vik­tigt steg på vägen.

I va­let 2014 lo­va­de vi so­ci­al­de­mo­kra­ter att sän­ka skat­ten för Sve­ri­ges pen­sio­nä­rer och av­skaf­fa den orätt­vi­sa skill­na­den i be­skatt­ning av lön jäm­fört med pen­sion för al­la pen­sio­ner upp till 12 000 kro­nor i må­na­den. Re­dan 2016 sänk­te vi skat­ten så att per­so­ner äld­re än 65 år med in­koms­ter upp till 10 000 kro­nor per må­nad in­te be­ta­lar hög­re skatt än

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.