Gran­nar­na krä­ver ny de­talj­plan

Hallands Nyheter - - Varberg - MARTIN ERLANDSSON 010-471 53 40 martin.erlandsson@hn.se

På tors­dag av­gör bygg­nads­nämn­den om den 22 år gam­la de­talj­pla­nen, som ger Dero­me AB rätt att för­sö­ka byg­ga 17 fas­tig­he­ter i Gal­ta­bäck, ska ri­vas upp el­ler in­te.

Det är and­ra gång­en som bo­en­de nä­ra Dero­me AB:S tomt­mark för­sö­ker få en, i de­ras ögon, miss­vi­san­de och föråld­rad de­talj­plan (Gal­ta­bäck 5:24 och 4:20) upp­hävd ef­tersom de be­fa­rar att pro­ble­men i det vat­ten­sju­ka om­rå­det ska öka.

– Vi vill ha en obe­ro­en­de ut­red­ning om de­talj­pla­nen och skrift­li­ga ga­ran­ti­er från kom­mu­nen att vi får full er­sätt­ning för över­sväm­nings­ska­dor som gör att vi in­te kan nytt­ja el­ler säl­ja vårt fri­tids­hus, sä­ger en gran­ne med fri­tids­hus se­dan 1990.

– Vi har stri­dit mot Dero­me se­dan 2011. Vis­sa vec­kor är det näs­tan ett hel­tids­jobb. Att le­va i oviss­het har or­sa­kat oss många sömn­lö­sa nät­ter.

TVÅ GRAN­NAR HAR över­kla­gat Dero­mes oli­ka mark- och bygg­lov och hit­tills fått rätt i an­ting­en markoch mil­jöö­ver­dom­sto­len el­ler hos läns­sty­rel­sen. In­nan dess be­gär­de de för förs­ta gång­en att de­talj­pla­nen skul­le upp­hä­vas, ef­tersom na­tur­för­ut­sätt­ning­ar­na har änd­rats se­dan 1994, så att en ex­plo­a­te­ring in­te läng­re är re­a­lis­tisk.

BYGG­NADS­NÄMN­DEN SKREV 2015 att det är ”ställt ut­om allt rim­ligt tvi­vel om­rå­det har pro­blem med högt grund­vat­ten­stånd /…/ i sam­band med höga ne­der­börds­mäng­der och kraf­tig på­lands­vind”, men me­na­de att de­talj­pla­nen än­då är ge­nom­för­bar. Den upp­fatt­ning­en de­las av Dero­mes pro­jekt­le­da­re Gö­ran Olsson (se se­pa­rat ar­ti­kel).

Knäck­frå­gan är hur dag­vatt­net ska rin­na av.

– Att an­läg­ga ett vat­ten­ma­ga­sin el­ler grä­va ner dag­vat­ten­kas­set­ter när grund­vatt­net är så högt fun­ge­rar ju in­te. Byggs det 17 hög­re fas­tig­he­ter där kom­mer vi att sit­ta som i en in­sjö, häv­dar gran­nen.

Mi­kael Gustafs­son på Tra­fik­ver­ket skri­ver i ett ytt­ran­de till läns­sty­rel­sen att ef­tersom ”det re­dan i dag är pro­blem med ka­pa­ci­te­ten i det be­fint­li­ga dik­nings­sy­ste­met är vi oro­a­de för att vå­ra sy­stem kom­mer att be­las­tas yt­ter­li­ga­re i fram­ti­den på grund av den pla­ne­ra­de ex­plo­a­te­ring­en”.

– Vi­vab (kom­munäg­da Vat­ten & Mil­jö i Väst AB) kal­lar det ma­rin ve­ge­ta­tion och då för­står man hur blött det är. Vi kla­rar oss för att åkern är som en svamp som hål­ler kvar 90 pro­cent av dag­vatt­net. Om Dero­me byg­ger och hård­gör den ytan kom­mer ba­ra tio pro­cent hål­las kvar, för­kla­rar gran­nen.

HUR GÅR DET då på tors­dag? Gran­nar­na har inga stör­re för­hopp­ning­ar, ut­an räk­nar med att få fort­sät­ta över­kla­ga en­skil­da bygg­lov. Att en de­talj­plan upp­hävs mot en fas­tig­hets­ä­ga­res vil­ja är en­ligt bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Ste­fan Sten­berg (C) ”ex­tremt ovan­ligt”.

– Jag kan in­te min­nas nå­got så­dant ären­de och jag blev in­vald 1988, sä­ger Sten­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.