Li­te mer:

För­vil­lan­de skylt

Hallands Nyheter - - Varberg -

En li­ten de­talj i kam­pen mel­lan gran­nar­na och bygg­bo­la­get Dero­me AB är re­klam­skyl­ten vid Brän­narns väg i Gal­ta­bäck, med ru­bri­ken ”Bygg ditt dröm­hus”. De som häv­dar att om­rå­det är sump­mark som lätt över­sväm­mas kan le över for­mu­le­ring­en att den som bo­sät­ter sig här kan nju­ta av ”dof­ten av hav var­je dag”. Två av de fy­ra förs­ta tom­ter­na (av to­talt 17) är re­dan no­te­ra­de som sål­da – stäm­mer det verk­li­gen? – Tom­ter­na var sål­da, men när bygg­lo­ven upp­häv­des gav vi kö­par­na en möj­lig­het att dra sig ur. In­fo­skyl­ten har bli­vit kvar och ing­en har ringt och frå­gat om den. Den bor­de för­stås tas bort, ef­tersom vi in­te har nå­got att säl­ja in­nan allt har löst sig, sä­ger Las­se Pers­son, di­vi­sions­chef på Dero­meäg­da Var­bergs­hus, till Hal­lands Ny­he­ter.

Bild: PRIVAT

BLÖTT. Här ser man att vat­ten sam­las på åkern där Dero­me AB vill byg­ga. Re­klam­skyl­ten in­ne­hål­ler nu­me­ra in­ak­tu­ell in­for­ma­tion om fy­ra tom­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.