Bygg­pla­ner tro

GAL­TA­BÄCK: DERO­ME AB SAK­NAR GÄL­LAN­DE MARK- OCH BYGG­LOV

Hallands Nyheter - - Varberg -

Åsik­ter­na går isär om hur lämp­ligt det är ur vat­ten­syn­punkt att byg­ga hus på åkern vid Brän­narns väg i Gal­ta­bäck. – Att få bort dag­vatt­net är jät­te­en­kelt, på­står Gö­ran Olsson.

Dero­me Mark & Bostads pro­jekt­le­da­re för Gal­ta­bäck har hit­tills stött på patrull i form av gran­nar som med fram­gång har över­kla­gat fö­re­ta­gets mark- och bygg­lov. De häv­dar att de­talj­pla­nen från 1994 ald­rig ha­de bli­vit god­känd i dag och där­för bör upp­hä­vas.

– Vi vet vårt an­svar och i Gal­ta­bäck är dag­vatt­net ut­an tve­kan den mest kri­tis­ka frå­gan, ef­tersom det är ett lå­gom­rå­de. Vi vet att man mås­te få till en stånd­ak­tig och håll­bar dag­vat­ten­lös­ning, sä­ger Gö­ran Olsson.

DERO­ME MARK & Bostad pla­ne­rar att sö­ka ett nytt marklov när pro­jek­te­ring­en är klar.

– Vi är i en ut­red­nings­fas, men det om­rå­det är ing­et vi pri­o­ri­te­rar, be­rät­tar Olsson.

Gran­nar­na sä­ger att de kan blir över­sväm­ma­de om det byggs nya hus på hög­re mark.

– VI HAR satt en höjd på fär­digt golv på 2,60 me­ter. Mar­ken ut­an­för lig­ger på cir­ka 2,35 me­ter och lu­tar så att det är un­ge­fär 2,15 vid kan­ter­na som grän­sar mot gran­nar­na. Vi mås­te ta hand om dag­vatt­net, så att var­je tomt har en egen drä­ne­ring el­ler ett mot­veck. Det blir ing­en av­rin­ning till gran­nar­na från vå­ra

DIKEN. En­ligt gran­nar­na rin­ner vatt­net mot ham­nen, in­te mot Brän­narns väg och ös­terut som Dero­mes pro­jekt­le­da­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.