Ts vat­ten­sjuk åker

Li­te mer: Omdis­ku­te­rat rör

Hallands Nyheter - - Varberg -

hus, me­nar Gö­ran Olsson, som in­te ver­kar oro­lig.

DET LÅNGDRAGNA ÄRENDET in­ne­hål­ler många de­tal­jer som ifrå­ga­sätts av gran­nar­na. Ex­em­pel­vis lig­ger det fyll­nads­ma­te­ri­al (till ga­tu­bygg­na­tion) på Dero­mes mark, trots att det nöd­vän­di­ga marklo­vet (2014/22) är upp­hävt.

– Nej, det kanske man in­te ska ha, men det är en bag­gis att kö­ra bort i näs­ta vec­ka, så att det in­te re­tar nå­gon, kom­men­te­rar Gö­ran Olsson.

Hur vatt­net rin­ner i di­ket i kors­ning­en Gal­ta­bäcks­vä­gen och Brän­narns väg dis­ku­te­ras ock­så. På en kar­ta som sägs ha skic­kats till Tra­fik­ver­ket, har hand­skriv­na pi­lar ri­tats i mot­satt rikt­ning mot den Lant­mä­te­ri­et har be­räk­nat.

Gran­nar­na me­nar att Gö­ran Olsson har gjort änd­ring­ar­na.

– Det kan hän­da. I en så­dan här pro­cess fö­re­kom­mer en rad oli­ka för­slag för att för­sö­ka hit­ta en håll­bar lös­ning, sä­ger Olsson till HN och fort­sät­ter:

– Man ska nog tit­ta på verk­lig­he­ten i stäl­let för gam­la kar­tor…

Men just det sä­ger gran­nar­na att de gör var­je dag:

– När Tra­fik­ver­ket öpp­na­de un­der Brän­narns väg vå­ren 2015 och ner mot Väst­kust­stu­gan rann allt vat­ten mot oss och ham­nen, väs­terut. Det har det all­tid gjort. Vatt­net kan ju in­te rin­na upp­åt!

GÖ­RAN OLSSON HÄV­DAR att pro­ble­men lö­ser sig om Tra­fik­ver­ket ren­sar rö­ren un­der Gal­ta­bäcks­vä­gen. Ett ned­grävt rör ska er­sät­ta ett igen­vux­et di­ke väs­ter om kors­ning­en Gal­ta­bäcks­vä­gen och Brän­narns väg. – När jag var där rann vatt­net bra, men det finns det ju fler diken i om­rå­det som be­hö­ver åt­gär­das, sä­ger Fred­rik Fran­zén på läns­sty­rel­sen. En gran­ne är dock kri­tisk, bland an­nat för att back­ven­til sak­nas. – Det är väl­digt flackt där och ett tätt­slu­tan­de rör, så vi ris­ke­rar att få upp havs­vat­ten bak­vä­gen. Dess­utom är det ler­jord, så rö­ret kom­mer att slam­ma igen, sä­ger gran­nen, som har stöd av Tra­fik­ver­kets Mi­kael Gustafs­son. Då tror han att vatt­net rin­ner ös­terut, un­der Brän­narns väg, sväng­er väns­ter un­der Gal­ta­bäcks­vä­gen och se­dan rin­ner ner längs nor­ra si­dan till det nya rö­ret, och allt­så gör en U-sväng.

– Var­bergs spol­ser­vice var här för någ­ra vec­kor se­dan, men fick ing­en ord­ning alls på det. De fick su­ga över vatt­net till nor­ra si­dan av Gal­ta­bäcks­vä­gen, ef­tersom rö­ret har fel lut­ning, be­rät­tar en av gran­nar­na och ska­kar på hu­vu­det.

Bil­der: MARTIN ERLANDSSON/PRIVAT

på­står. Dero­me vill byg­ga på den vat­ten­sju­ka åkern och li­tar bland an­nat på ett nytt drä­ne­rings­rör ut i Ler­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.