Flytt av ho­tat ar­kiv drö­jer

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Kom­mu­nens ar­kiv ho­tas av fukt och sil­ver­fis­kar. Men nå­gon flytt är in­te ak­tu­ell, in­te just nu i al­la fall.

I kom­munar­ki­vet finns do­ku­ment från så­väl ti­digt 1800-tal som nu­tid be­va­ra­de. På om­kring 4 000 hyll­me­ter finns al­la be­slut som nå­gon­sin fat­tats i kom­mu­nen, skol­be­tyg, skol­häl­so­jour­na­ler och an­nan nyt­tig in­for­ma­tion för hem­bygds­fors­ka­re.

–Det in­ne­hål­ler al­la in­vå­na­res och sta­dens histo­ria, sä­ger He­le­na Lindvall, kom­mu­nens ar­ki­va­rie.

Men som HN kun­de be­rät­ta i vint­ras ho­tas ar­ki­vet av fukt och sil­ver­fis­kar, fram­för allt un­der som­mar­halv­å­ret då luft­fuk­tig­he­ten och tem­pe­ra­tu­rer­na sti­ger.

– I som­ras var det verk­li­gen in­te bra. Det var all­de­les för hög luft­fuk­tig­het, sä­ger He­le­na Lindvall.

Då tes­ta­de man att lö­sa pro­ble­met med luf­tav­fuk­ta­re, men det gjor­de att tem­pe­ra­tu­ren öka­de och där­med öka­de ock­så mö­gel­ris­ken. Ar­ki­vet är för­de­lat i oli­ka rum, och i det rum där pro­ble­men var som värst fick pappre­na helt enkelt flyt­tas.

– Vi har även haft till­syn på al­la för­valt­ning­ars ar­kiv för att få en bild av hur det ser ut, sä­ger He­le­na Lindvall.

För att få bukt med sil­ver­fis­kar­na har gift satts ut.

IN­FÖR ÅRETS VÅR och som­mar mäts luft­fuk­tig­he­ten kon­ti­nu­er­ligt för att hål­la koll på ni­vå­er­na. Vid be­hov får luf­tav­fuk­ta­re sät­tas in och om det blir nöd­vän­digt kan ven­ti­la­tio­nen byg­gas om.

– Vi får för­sö­ka hål­la det i schack, sä­ger He­le­na Lindvall.

Men i för­läng­ning­en är det vik­tigt att ar­ki­vet får helt nya lo­ka­ler, me­nar He­le­na Lindvall. I dag är de pla­ce­ra­de i skydds­rum i käl­la­ren.

– Des­sa lo­ka­ler kom­mer ald­rig bli bra som ar­kiv­lo­ka­ler, sä­ger He­le­na Lindvall.

I en kom­man­de för­stu­die om för­valt­nings­lo­ka­ler i stads­hus A finns en öns­kan om nya ar­kiv­lo­ka­ler med. Men än så länge är pla­ner­na ba­ra på idésta­di­et, och en så­dan flytt kan lig­ga fle­ra år fram­åt i ti­den.

– Det är han­ter­bart i dag och vi får job­ba med det vi har. Det är in­te ide­a­liskt, men det är okej, sä­ger He­le­na Lindvall.

FÖR ATT BEVARA ar­ki­vet ar­be­tar kom­mu­nen även med att ska­pa ett di­gi­talt ar­kiv. Till en bör­jan scan­nar man in in­vå­nar­nas gym­na­sie­be­tyg.

– Vi har ing­en möj­lig­het att scan­na in varten­da do­ku­ment, men i slutän­dan vill vi ha så myc­ket som möj­ligt di­gi­talt, sä­ger He­le­na Lindvall.

”Des­sa lo­ka­ler kom­mer ald­rig bli bra som ar­kiv­lo­ka­ler” HE­LE­NA LINDVALL kom­munar­ki­va­rie

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

BE­HÖ­VER FLYT­TAS. I dag lig­ger kom­mu­nens ar­kiv i skydds­rum i käl­la­ren. Det är in­te håll­bart i läng­den, me­nar He­le­na Lindvall, kom­munar­ki­va­rie.

HN 27 DECEMBER 2016.

4 000 HYLL­ME­TER PAP­PER. Här be­va­ras vår ge­men­sam­ma histo­ria i kom­mu­nens skydds­rum.

SILVERFISKGIFT. För att få bukt med sil­ver­fis­kar­na i ar­ki­vet har gift­do­sor satts ut på gol­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.