Mor och dot­ter åta­las efter ka­os på bond­gård

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

De två kvin­nor­na, mor och dot­ter, träng­de sig in på Stads­bond­går­den vid Fyl­linge ut­an­för Halmstad en ti­dig mor­gon för att stop­pa en slakt­trans­port. Nu åta­las de för ola­ga in­trång.

Mam­man och hen­nes dot­ter var fli­ti­ga be­sö­ka­re på Stads­bond­går­den vid Fyl­linge.

Un­der hös­ten 2015 ha­de de fått en idé om att de skul­le be­kan­ta sig mer med kor­na. Kvin­nor­na blev oer­hört för­tjus­ta i kor­na – och fram­för allt i de två kal­var­na Emil och Knut.

De tog där­för var­je chans de fick att be­sö­ka dju­ren och tilläts till och med att gå in i box­ar­na för att go­sa med kal­var­na.

Un­der vå­ren 2016 fick mam­man och dot­tern ve­ta att Emil och Knut skul­le slak­tas till hös­ten. I ett för­sök att und­vi­ka slakt bör­ja­de mam­man och dot­tern le­ta efter ett al­ter­na­tivt bo­en­de och fick till slut napp på Got­land – men ing­et blev helt spi­kat.

I OK­TO­BER, NÄR dju­ren in­te läng­re stod ute, för­stod de att en slakt var nä­ra och be­stäm­de sig för att age­ra. En ti­dig ok­to­ber­mor­gon cyk­la­de de upp till Stads­bond­går­den och såg hur per­so­na­len var i full färd med att las­ta in Emil och Knut i en trans­port. Mam­man bör­ja­de skri­ka och er­bjöd sig att kö­pa samt­li­ga fy­ra kor för 20000 kro­nor, sam­ti­digt som hon be­rät­ta­de om går­den på Got­land.

Stäm­ning­en blev snabbt stres­sad och hög­ljudd och per­so­na­len blev oro­ad över att även dju­ren skul­le bli stres­sa­de – och kanske rå­ka ska­da nå­gon.

Tu­mul­tet fort­sat­te med att bå­de mor och dot­ter, skri­kan­des och grå­tan­des, tog sig in i stall­bygg­na­den i sitt för­sök att stop­pa trans­por­ten. Dot­tern gick se­dan ut – men mam­man för­sök­te hål­la sig kvar och blev ut­knuf­fad av per­so­na­len. För bryskt, sä­ger mam­man i po­lis­för­hör och me­nar att hon upp­täck­te fle­ra ska­dor ef­teråt.

Till slut lar­ma­des po­li­sen som tog med sig de bå­da kvin­nor­na där­i­från.

NU ÅTA­LAS BÅ­DE mor och dot­ter för ola­ga in­trång. De har bå­da be­rät­tat sin ver­sion av hän­del­sen, och dot­tern har i ef­ter­hand er­känt att det var dumt gjort, men de kan var­ken er­kän­na el­ler ne­ka till an­kla­gel­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.