Bomb­ho­tet – så stod det på lap­pen

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­NA-KA­RIN FORSBERG 010-471 51 21 akf@hn.se

Po­li­sen har lagt ned för­un­der­sök­ning­en av bomb­ho­tet mot Halm­stads råd­hus. Nu har lap­pen med bomb­ho­tet di­a­ri­e­förts av kom­mu­nen.

AKTA ER Bomb I KVÄLL SMÄLLER I RÅD­HUS Lap­pen hit­ta­des tis­da­gen den 28 mars ihop­vikt på en to­a­lett i den kor­ri­dor där kom­mun­rå­den och fle­ra tjäns­te­män har si­na ar­bets­rum. Råd­hu­set ut­rym­des på per­so­nal och kväl­lens kom­mun­full­mäk­ti­ge fick flyt­tas till Halm­stads te­a­ter.

I SLUTET AV för­ra vec­kan gav po­li­sen be­sked att för­un­der­sök­ning­en om bomb­ho­tet har lagts ned. Det finns in­te nå­got att gå vi­da­re med i ärendet.

Halm­stads kom­muns kom­mu­ni­ka­tions­chef Lot­ta Edin kan nu lät­ta på sek­re­tes­sen kring bomb­ho­tet och lap­pen med det skriv­na ho­tet har di­a­ri­e­förts som in­kom­men hand­ling av kom­mu­nen i ve­der­bör­lig ord­ning.

– Det är in­te myc­ket att sä­ga om att po­li­sen har lagt ner för­un­der­sök­ning­en. Jag har re­spekt för de­ras be­slut. De har ta­git hän­del­sen på all­var, sä­ger hon.

Men in­om kom­mu­nen fort­sät­ter sä­ker­hets­av­del­ning­en att ut­re­da vad som hänt. Bland an­nat ska man fun­de­ra på om sä­ker­hetsru­ti­ner­na i Råd­hu­set be­hö­ver skär­pas yt­ter­li­ga­re.

– Det är ju re­dan gans­ka strik­ta ru­ti­ner. Al­la be­sö­ka­re mås­te an­mä­la sig i re­cep­tio­nen, sä­ger Lot­ta Edin.

INTERNUTREDNINGEN ska ock­så grans­ka vil­ka be­sö­ka­re som va­rit i hu­set den ak­tu­el­la dagen.

Lap­pen hit­ta­des in­nan­för två sä­ker­hets­sek­tio­ner med dör­rar som ba­ra kan öpp­nas av an­ställ­da med per­son­li­ga nyck­lar. Dit kom­mer ba­ra be­sö­ka­re om de har ett ären­de till nå­gon po­li­ti­ker el­ler tjäns­te­man.

– PERSONEN SOM hit­ta­de lap­pen på to­a­let­ten age­ra­de myc­ket klokt och lar­ma­de di­rekt sin chef. Den­ne kon­tak­ta­de mig och se­dan gick vi snabbt ut med in­tern kom­mu­ni­ka­tion om hän­del­sen, sä­ger Lot­ta Edin.

Kom­mu­nens sä­ker­hets­av­del­ning ak­ti­ve­ra­des och man råd­gjor­de med po­lis om hur man lämp­li­gen skul­le age­ra.

– Det fanns ing­en an­led­ning att va­ra dum­dris­tig så vi be­slu­ta­de att ut­rym­ma Råd­hu­set. Det sked­de cir­ka en tim­ma efter att lap­pen ha­de hit­tats. Det kän­des in­te som att det var nå­gon pa­nik – det stod ju att ”bom­ben” skul­le smäl­la ”i kväll”, sä­ger Lot­ta Edin.

EFTER ATT PO­LIS och an­sva­ri­ga i kom­mun­led­ning­en sökt ige­nom Råd­hu­set kun­de fa­ran blå­sas över efter någ­ra tim­mar. Hän­del­sen in­träf­fa­de sent på ef­ter­mid­da­gen och dagen efter kun­de ar­be­tet fort­sät­ta som van­ligt på kom­mu­nen.

Bild: JAN STOHR

HOTFULLT. Lap­pen som bomb­ho­tet skrevs på har nu di­a­ri­e­förts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.