Tts­lig­het”

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

stor sum­ma peng­ar som har för­svun­nit nå­gon­stans i värl­den.

– Jag kan in­te dra nå­gon an­nan slut­sats än att han tyc­ker det är värt ett straff för de här peng­ar­na, sa han.

22-ÅRING­EN FRÅN KUNGS­BAC­KA ska ha tjä­nat 34 700 kro­nor på sin in­bland­ning i saj­ten som han var med och ad­mi­ni­stre­ra­de. Han an­ser sig in­te ha gjort sig skyl­dig till brott.

– Av den an­led­ning­en att vid det till­fäl­let som åtals­ti­den gäl­ler var det helt enkelt in­te olag­ligt att upp­rät­ta den här ty­pen av län­kar, sa advokat Claes Ken­ne­dy, som fö­re­trä­der 22-åring­en.

Åkla­ga­ren yr­ka­de på ett års fäng­el­se för 22-åring­en, men öpp­na­de även upp för vill­kor­lig dom med sam­hälls­tjänst.

– Vill­kor­lig dom är väl mer i lin­je med vad vi kan se att en fäl­lan­de dom kan fö­ra med sig med tan­ke på den med­ver­kan som han har haft, kom­men­te­ra­de Claes Ken­ne­dy.

HEN­RIK PON­TÉN ME­NA­DE att ett hårt fängelsestraff bor­de dö­mas ut för att av­skräc­ka till den här ty­pen av brott.

– Ut­länds­ka kri­mi­nel­la loc­kas till Sve­ri­ge för möj­lig­he­ten att tjä­na grova peng­ar och de lå­ga straff­sat­ser­na, sa han.

När det gäl­ler ska­de­ståndskrav från film­bo­la­gen så hand­lar det om mil­jon­be­lopp som de bå­da miss­tänk­ta kan kom­ma att dö­mas till.

Den 26-åri­ge man­nen häk­ta­des i vän­tan på do­men som fal­ler 15 maj. En an­ställd in­om hem­tjäns­ten lå­na­de 6 000 kro­nor av en kund – men be­ta­la­de ald­rig till­ba­ka. Nu har den an­ställ­de po­li­san­mälts.

Det var i mars för­ra året som den an­ställ­da in­om hem­tjäns­ten bad en kvinn­lig kund om att få lå­na peng­ar, när­ma­re be­stämt 6 000 kro­nor. Kvin­nan var snäll och lå­na­de ut peng­ar­na – men när peng­ar­na efter ett år fort­fa­ran­de in­te ha­de be­ta­lats till­ba­ka bör­ja­de hon bli oro­lig.

Kvin­nan be­rät­ta­de i mars i år för an­nan hem­tjänst­per­so­nal om lå­net och oron över att in­te få till­ba­ka peng­ar­na – och lå­net bör­ja­de ut­re­das. Hän­del­sen led­de se­na­re till en lex Sa­rah-ut­red­ning, som nu är klar. I hem­vårds­för­valt­ning­ens åt­gärds­plan står bland an­nat att all per­so­nal har in­for­me­rats om ru­ti­ner­na och att en­hets­che­fen kom­mer att gå ige­nom kom­mu­nens etis­ka reg­ler vid ett mö­te.

– Det är jät­tetrå­kigt att det här har hänt, nu får vi för­sö­ka se till att det in­te hän­der igen, sä­ger en­hets­che­fen för det ak­tu­el­la om­rå­det.

Hur gör man det?

– Vi får tit­ta ige­nom ru­ti­ner­na. Det finns kla­ra och tyd­li­ga ru­ti­ner för hur man ska gö­ra och hur man in­te ska gö­ra.

Hur har den här hän­del­sen på­ver­kat den an­ställ­da?

– Det vill jag in­te gå in på. Job­bar personen kvar hos er? – Det vill jag in­te gå in på. I ut­red­ning­en upp­ges det att den an­ställ­da har sagt att hen ska be­ta­la till­ba­ka peng­ar­na – och kvin­nan val­de att in­te gö­ra nå­gon po­li­san­mä­lan.

– Men kun­den har änd­rat sig nu och gjor­de en po­li­san­mä­lan i tis­dags, sä­ger en­hets­che­fen.

En­ligt en­hets­che­fen har hän­del­sen in­te på­ver­kat kvin­nans för­tro­en­de för hem­tjäns­ten men hon vill in­te läng­re ha be­sök av den nu po­li­san­mäl­da personen – nå­got som in­te hel­ler kom­mer att ske.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

ett års fäng­el­se om do­men blir fäl­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.