Golf­klubb vatt­nar in­te med dricks­vat­ten

Hallands Nyheter - - Nyheter - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hn.se

Halmstad golf­klubb an­vän­der in­te dricks­vat­ten för att be­vatt­na si­na ba­nor. Efter oro från in­vå­na­re, som trod­de att klub­ben trot­sa­de be­vatt­nings­för­bu­det, be­mö­ter klubb­di­rek­tö­ren miss­för­stån­det.

Den 11 april in­för­des ett be­vatt­nings­för­bud i Halmstad kom­mun.

Halmstad golf­klubb vill nu klar­gö­ra att de in­te vatt­nar si­na ba­nor med kom­mu­nalt dricks­vat­ten.

– Vi har fått in sam­tal och mejl från folk som und­rar vad vi an­vän­der för vat­ten. De har und­rat hur vi kan vatt­na ba­nor­na nu när man in­te får an­vän­da kom­mu­nalt vat­ten, sä­ger klubb­di­rek­tör Christian Jakobsson.

KLUB­BEN AN­VÄN­DER ENDAST regn­vat­ten som sam­las i an­lägg­ning­ens dam­mar samt dag­vat­ten och vat­ten från kring­lig­gan­de vat­ten­drag.

– Vi har all­tid an­vänt oss av vatt­net i dam­mar­na för att vatt­na ba­nor­na. Det går ett vat­ten­led­nings­sy­stem un­der golf­ba­nor­na och så finns det pum­par vid dam­mar­na som pum­par klubb­di­rek­tör Halmstad golf­klubb ut vat­ten i vå­ra vat­ten­spri­da­re.

Christian Jakobsson har be­mött miss­för­stån­det ge­nom att läg­ga ut in­for­ma­tion på golf­klub­bens hem­si­da, Fa­ce­book­si­da och i ny­hets­bre­vet till klub­bens med­lem­mar.

– DET FÅR IN­TE fram­stå som att vi tär på kom­mu­nens re­sur­ser. Det är oro­väc­kan­de att det finns så li­te dricks­vat­ten, me­nar Jakobsson.

Bild: PER NILS­SON

AN­VÄN­DER DAMMVATTEN. Via ett vat­ten­led­nings­sy­stem un­der golf­ba­nor­na pum­pas vat­ten ut från klub­bens eg­na dam­mar till vat­ten­spri­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.