Man slog och över­va­ka­de fru

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hn.se

Man­nen i 40-års­ål­dern ska ha miss­tänkt att hans fru var otro­gen och av­lyss­na­de hen­ne i bi­len. Dess­utom ska han ha sla­git hen­ne. Nu åta­las han vid Halm­stads tings­rätt.

Pa­ret har va­rit gif­ta un­der många år och har barn ihop. Men mel­lan 2014 och 2016 ska man­nen man­nen miss­hand­lat hen­ne vid fle­ra till­fäl­len. Vid ett till­fäl­le 2014 ska han ha sla­git hen­ne med en fjärr­kon­troll. Han ska vid and­ra till­fäl­len bland an­nat ta­git strup­tag på hen­ne och sla­git hen­ne i an­sik­tet.

De bor in­te läng­re till­sam­mans, men trots det har man­nen ta­git sig in i hen­nes bostad med hjälp av ena bar­nets nyc­kel vid tre till­fäl­len.

Han ska även ha läm­nat en dik­ta­fon på in­spel­ning i hen­nes bil för att av­lyss­na hen­ne.

KVIN­NAN SÄ­GER I för­hör att man­nen ut­satt hen­ne för kränk­ning­ar, kon­troll och svart­sju­ka re­gel­bun­det samt ut­satt hen­ne för våld vid fle­ra till­fäl­len. Efter två år av gif­ter­må­let märk­te kvin­nan att han var svart­sjuk och att för­hål­lan­det har va­rit som en berg- och dal­ba­na.

Man­nen er­kän­ner i för­hör att han har kal­lat hen­ne en del okvä­des­ord. Han sä­ger ock­så att han har sla­git hen­ne vid en­sta­ka till­fäl­len, men sä­ger att kvin­nan har sla­git ho­nom först. Han er­kän­ner dock att han läm­nat en dik­ta­fon i hen­nes bil. Han me­nar vi­da­re att han tror att kvin­nan gjort an­mä­lan för att kun­na få en­sam vård­nad om bar­nen.

HAN ÅTA­LAS FÖR grov kvin­no­fridskräk­ning och olov­lig av­lyss­ning. Han ne­kar till grov kvin­no­fridskränk­ning, men er­kän­ner brott för av­lyss­ning­en. Han sä­ger att han la­de dik­ta­fo­nen där för att han trod­de att hon ha­de kon­takt med en an­nan man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.