”Por­ten flög rakt ut i

EFTER TVÅ STORBRÄNDER: VARDAG HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN IGEN

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Han var en av fy­ra brand­män i den släck­bil som var först på plats vid bran­den på Åka­re­vä­gen.

– Vi ha­de 3 000 li­ter vat­ten i tan­ken som tog slut på någ­ra mi­nu­ter, be­rät­tar Mor­gan Hans­son om den all­ra förs­ta stun­den in­nan vat­ten­för­sörj­ning­en var igång från brand­pos­ter­na och al­la öv­ri­ga styr­kor ha­de an­länt.

Han har ti­di­ga­re va­rit med vid till ex­em­pel bran­den på re­stau­rang Gustaf Bratt, men lör­dags­kväl­lens brand på Åka­re­vä­gen är med rå­ge den störs­ta han upp­levt un­der si­na el­va år som brand­man.

– Jag gick på med en skärsläc­ka­re på bygg­na­den. Ba­ra någ­ra me­ter där­i­från blev det en sorts över­tänd­ning så att en hel port flög iväg rakt ut i luf­ten. Det är klart att jag blev skärrad, för vad ha­de hänt om jag stått just där istäl­let, sä­ger han.

PÅ MÅN­DA­GEN VAR räddningstjänsten till­ba­ka i mer var­dag­li­ga syss­lor, bland an­nat med åter­stäl­lan­det av ma­te­ri­el.

Mor­gan Hans­son ma­skin­tvät­ta­de slang­ar­na som smut­sats på mar­ken.

Två storbränder på kort tid har va­rit en på­frest­ning på räddningstjänsten, och man un­der­stry­ker vik­ten av att var­je länk i ar­be­tet fun­ge­rar.

– Bran­den i gam­la gju­te­ri­et var mer ut­sträckt i tid. Då var vi in­kal­la­de för att ser­va styr­kor­na som var på plats, be­rät­tar An­ders Nils­son, ser­vice­tek­ni­ker på räddningstjänsten.

Till­sam­mans med kol­le­gan Mats Karls­son Fåg­lum ser han till att ut­rust­ning­en fun­ge­rar, att un­der­hål­let sköts. Ibland blir de ock­så ut­kö­ra­re av mat, en nog så vik­tig upp­gift.

– En kom­pis som job­bar på Wil­lys såg till att man öpp­na­de li­te i för­tid så att vi strax efter sex på mor­go­nen kun­de häm­ta fru­kost­mat som vi kör­de ut till brand­män­nen, be­rät­tar An­ders Nils­son om tis­dags­mor­go­nen efter bran­den på gam­la gju­te­ri­et.

Och här finns fler histo­ri­er om ge­ne­ro­si­tet vid de två stor­brän­der­na, om hur en piz­ze­ria fix­a­de piz­zor till brand­män­nen, hur en lunch­krog ställ­de upp, hur en fir­ma med kon­tor i när­he­ten öpp­na­de si­na fikaut­rym­men och to­a­let­ter för brand­män som be­höv­de ta igen sig.

Men även om många fal­ken­ber­ga­re no­te­ra­de den se­nas­te bran­den re­dan un­der nat­ten, så var det långt ifrån al­la.

– Min sam­bo ha­de vis­ser­li­gen bli­vit störd av smäl­lar­na från bran­den, men trott att det var nå­got van­ligt oljud från natt­li­vet i stan. Hon sat­te

Så här da­gar­na ef­teråt är det tid för slang­tvätt och re­flek­tion: ”Bran­den kän­des över­mäk­tig när vi kom dit”, sä­ger brand­man­nen Mor­gan Hans­son.

Bild: JONATAN BYLARS

SLANG­TVÄTT PÅ MÅN­DA­GEN. Mor­gan Hans­son var en av de förs­ta brand­män­nen på plats vid lör­dags­kväl­lens brand på Åka­re­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.