Fö­re­tag sö­ker sig till nya lo­ka­ler efter stor­bran­den

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se ma­til­da.carlstrom@hn.se

Myc­ket gick upp i rök för Däc­kia, Tra­fik­ver­ket, SCA, Hal­lands­tra­fi­ken och Mur­tans Tra­fik­sko­la un­der hel­gens stor­brand på Åka­re­vä­gen.

Pa­trik Sjö­berg och hans bror Niklas dri­ver Däc­kia på Åka­re­vä­gen. Runt 3000 däck som för­va­ra­des åt kun­der för­stör­des i bran­den.

– Man är helt bor­ta. Allt har för­svun­nit, sä­ger Pa­trik Sjö­berg.

På mån­da­gen åter­stod att hit­ta nya lo­ka­ler och kon­tak­ta kun­der. På tis­da­gen ska de flyt­ta till till­fäl­li­ga lo­ka­ler.

– Jag och bror­san har job­bat för att få till en till­fäl­lig lo­kal så fort vi kan, så vi kan hjäl­pa de kun­der som in­te har fått si­na som­mar­däck än­nu, sa­de en be­drö­vad Pa­trik Sjö­berg på mån­dags­för­mid­da­gen.

Även Tra­fik­ver­kets kon­torslo­ka­ler för­stör­des i bran­den. Var­je må­nad skrivs runt 100 te­o­ri­prov i Tra­fik­ver­kets te­o­ri­sal.

– Vå­ra lo­ka­ler är helt för­stör­da. Vå­ra te­o­ri­prov flyt­tas nu till Halmstad. Kör­pro­ven ska fort­lö­pa som van­ligt, sä­ger Jan-erik Ema­nu­els­son, kon­tors­chef på Tra­fik­ver­kets fö­rar­prov i Halmstad och Fal­ken­berg.

DE FÖR­STÖR­DA LOKALERNA be­stod av en te­o­ri­sal och en fo­tosta­tion. Tra­fik­ver­ket har inga eg­na for­don i in­du­stri­lo­ka­len, men en hel del It-ut­rust­ning har gått för­lo­rad.

Kon­tors­che­fen be­rät­tar att Tra­fik­ver­ket in­om kort kom­mer att få till­trä­de till en an­nan lo­kal i sam­ma om­rå­de som den brand­ska­da­de bygg­na­den. Kör­pro­ven kom­mer där­för fort­sätt­nings­vis att gö­ras i Fal­ken­berg. Uppskatt­nings­vis görs 40 till 45 kör­prov i vec­kan. Vad hän­der för de per­so­ner som har ett te­o­ri­prov in­bo­kat?

– En ny kal­lel­se kom­mer hem till dem. Det finns även in­for­ma­tion på nä­tet och via tra­fik­sko­lor­na, sä­ger Jan-erik Ema­nu­els­son.

Mur­tans Tra­fik­sko­la för­lo­ra­de en last­bil och en hus­bil som an­vänds i ut­bild­ning­en.

– DET INNEBÄR ju ett av­brott i den tunga ut­bild­ning­en. Den tunga last­bi­len var spe­ci­al­till­ver­kad just för tra­fik­sko­le­ut­bild­ning. Men vi har haft en så­dan tur i otu­ren att vi hit­tat en last­bil i Borås som va­rit i så­dan verk­sam­het. Den tar vi nog med oss re­dan i dag och i ef­ter­mid­dag ska vi tit­ta på en hus­bil, be­rät­tar Lennart Svens­son på Mur­tans.

– Se­dan har vi haft till­gång till last­bils­tvätt på åke­ri­et och den har brun­nit upp. Vi ha­de tre släp­vag­nar ock­så på as­fal­ten en bit bort. Men de kla­ra­de sig, kon­sta­te­rar Mur­tans äga­re.

Hal­lands­tra­fi­ken för­lo­ra­de bus­sar som dag­li­gen tra­fi­ke­rar sträc­kan Fal­ken­berg - Halmstad i bran­den. For­do­nen som ägs av Isaks­son och Karls­sons buss­re­sor stod par­ke­ra­de på en de­på i an­slut­ning­en till in­du­stri­bran­den på Åka­re­vä­gen.

– Ope­ra­tö­ren Ar­ri­va lös­te det med er­sätt­nings­bus­sar. På hel­gen har vi in­te så många tu­rer, men på mån­dags­mor­go­nen är tra­fi­ken tä­ta­re. Men vi har löst pro­ble­met, sä­ger Yas­mi­ne Möl­ler­ström Hen­stam, kom­mu­ni­ka­tions- och mark­nads­chef på Hal­lands­tra­fi­ken.

EN­LIGT AR­RI­VA HAR de fy­ra bus­sar sta­tio­ne­ra­de i Fal­ken­berg. Tre av dem total­för­stör­des. Den fjär­de kla­ra­de sig un­dan bran­den, ef­tersom den var ute i tra­fik.

För SCA:S del var det ett mind­re ex­ternt la­ger som gick upp i rök.

– Det är för­hål­lan­de­vis li­te. Jag kän­ner myc­ket mer för de and­ra där som kanske fick se si­na livs­verk gå upp i rök, sä­ger Mat­ti­as Johansson, fa­briks­chef på SCA.

FALKENBERGS TRANS­PORT OCH Nor­dic Trans­port är två åke­ri­fö­re­tag som är knut­na till trans­port­kon­cer­nen Ros­sing­grup­pen. De har lo­ka­ler på Åka­re­vä­gen, och även vid gam­la gju­te­ri­et där det brann för en vec­ka se­dan.

– Av vå­ra last­bi­lar är det två som är för­stör­da till­sam­mans med en del gods. Men de bi­lar som stod par­ke­ra­de ut­an­för kla­ra­de sig. Vi är igång efter bran­den och har re­dan hit­tat nya lo­ka­ler, sä­ger Je­ton Ha­bi­bi, plats­chef på Falkenbergs Trans­port. MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: JONATAN BYLARS

EFTER BRAN­DEN PÅ ÅKA­RE­VÄ­GEN. Däc­kia har hit­tat ny lo­kal en bit där­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.