Luf­ten”

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

på sig hör­lu­rar, lyss­na­de på mu­sik och som­na­de, sä­ger brand­man­nen Mor­gan Hans­son.

GRAN­NAR­NA SOM BODDE nä­ra brand­plat­sen gjor­de dock snart en tyd­lig upp­täckt. Bi­lar­na be­höv­de tvät­tas, nå­got som blev en rätt van­lig ak­ti­vi­tet i grann­ska­pet un­der sön­da­gen efter bran­den.

Kerstin och Ar­ne Hans­son på Lyc­ke­bäcks­vä­gen ha­de tänkt till­bringa dagen efter bran­den i träd­går­den men höll sig mest in­ne.

– Jag ha­de tänkt so­la li­te men det kom duns­ter av stic­kan­de rök näs­tan he­la dagen. Men jag såg att gran­nar­na stod ute och tvät­ta­de si­na bi­lar för de var all­de­les fla­gi­ga av as­ka. Vår stod un­der car­por­ten och kla­ra­de sig, be­rät­tar Ar­ne.

Roy Düring Lars­son på Ber­mans­ga­tan låg och sov och märk­te in­te av bran­den på nat­ten.

– Jag hör­de att det small men tänk­te in­te så myc­ket mer på det. Men dagen efter ha­de jag tre gråa bi­lar att tvät­ta, be­rät­tar Roy.

Hans fru Christi­na re­a­ge­ra­de när hon tit­ta­de ut på bi­lar­na.

– Jag trod­de först att det va­rit frost på nat­ten när jag såg de gråa bi­lar­na. Det är så sorg­ligt när så­dant här hän­der och män­ni­skors livs­verk går upp i rök, kon­sta­te­rar Christi­na Düring om brän­der­na.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Bild: JONATAN BYLARS

NYTVÄTTADE SLANG­AR. Ola Ebe­ling, Jens Stens­son och Oscar Eric­son lyf­ter in slang­ar­na igen, nytvättade efter bran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.