Tek­nisk be­vis­ning kan ha brun­nit upp

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Ska­dor­na efter hel­gens brand på Åka­re­vä­gen är så pass om­fat­tan­de att en tek­nisk un­der­sök­ning blir svår att ge­nom­fö­ra.

Det me­nar Ce­ci­lia Bergsten, chef vid ro­teln för grova brott vid Hal­landspo­li­sen.

– Det som åter­står av fas­tig­he­ten är i stort sett ett ut­brun­net ske­lett. Vi får se hur myc­ket tek­ni­ker­na kla­rar av att gö­ra helt enkelt, sä­ger hon.

PO­LI­SEN HAR GJORT en pre­li­mi­när be­döm­ning, ett ar­be­te som kom­mer att fort­sät­ta på tis­da­gen.

– Min pre­li­mi­nä­ra be­döm­ning är att det in­te kom­mer att bli nå­gon sär­skilt om­fat­tan­de un­der­sök­ning ef­tersom det i prin­cip brun­nit ner helt och hål­let, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten. Un­der­sö­ker ni even­tu­el­la kopp­ling­ar med för­ra vec­kans stor­brand vid ham­nen?

– Vi tit­tar på even­tu­ellt sam­band med and­ra brän­der. Men det är li­te för ti­digt att sä­ga nå­got om det.

BRAN­DEN MISS­TÄNKS I nu­lä­get va­ra an­lagd och ru­bri­ce­ras som grov mord­brand.

– Det be­ror bland an­nat på det fak­tum att det har bör­jat brin­na på två oli­ka stäl­len, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten.

Po­li­sen kom­mer nu att hål­la för­hör med ett fler­tal per­so­ner och fort­sät­ta den tek­nis­ka ut­red­ning­en i den mån det är möj­ligt.

– Vi tar tack­samt emot al­la ty­per av tips från all­män­he­ten. Mins­ta lil­la pus­sel­bit kan va­ra vik­tigt, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten.

FÖR ATT LÄMNA tips till po­li­sen är det 114 14 man ska ringa.

Det står klart att po­li­sen in­te kom­mer änd­ra si­na ru­ti­ner i Fal­ken­berg på grund av de två stor­brän­der­na.

– Det har in­te fram­kom­mit nå­got som gör att vi vid­tar nya åt­gär­der. Det är li­te för myc­ket att le­ta efter nå­len i hö­s­tac­ken, sä­ger Chris­ter Bart­holds­son, lo­kal po­lis­om­rå­des­chef.

– Men vi kom­mer så klart va­ra ob­ser­van­ta på in­ring­da sam­tal och and­ra ob­ser­va­tio­ner, sä­ger han.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.