La­de ut na­ken­bil­der på kvin­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

En man i 45-års­ål­dern la upp na­ken­bil­der på en kvin­na på en sex­kon­takt­si­da på nä­tet. Nu döms han för grovt för­tal.

Man­nen, hem­ma­hö­ran­de i Falkenbergs kom­mun, ska­pa­de en pro­fil på en sex­för­med­lings­si­da på in­ter­net.

Un­der en pe­ri­od på två vec­kor gjor­de han om pro­fi­len till en ”kvinn­lig pro­fil”. Då har man­nen lagt ut an­sikts­bil­der och na­ken­bil­der, to­talt fem fo­to­gra­fi­er, på kvin­nan.

AV BEVISNINGEN FRAMGÅR att man­nen va­rit ak­tiv på pro­fi­len och bland an­nat bloc­ke­rat and­ra an­vän­da­re från att chat­ta.

Det ta­lar, en­ligt tings­rät­ten, att upp­gif­ter­na och bil­der­na fått en stor sprid­ning och de ska dess­utom ha va­rit lät­ta att iden­ti­fi­e­ra. Nå­got som fram­kom­mit då kvin­nan bli­vit kon­tak­tad över facebook med ef­ter­fråg­ning­ar om re­spons på sex­chat­ten.

Där­för an­ser tings­rät­ten att brot­tet ska be­dö­mas som grovt.

KVIN­NAN HAR MÅTT då­ligt av ut­häng­ning­en och upp­ger att hon stäng­de in sig i tre vec­kor efter hän­del­sen.

Man­nen er­kän­ner gär­ning­en och döms för grovt för­tal. Han ska be­ta­la dags­bö­ter på to­talt 24 800 kro­nor. Dess­utom ska han er­sät­ta kvin­nan med 50 000 kro­nor i ska­de­stånd.

Bild: VIKTORIA AN­DERS­SON

NEDRÄKNING. In­nan upp­skju­tet räk­nar bar­nen ner och klap­par hän­der­na i takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.