För­sko­le­klass sköt upp sin egen ra­ket

Hallands Nyheter - - Falkenberg - VIKTORIA AN­DERS­SON viktoria.an­ders­son@hn.se

”Ra­ke­ten har va­rit ro­lig att byg­ga”

LIN­NÉA AN­DERS­SON

Mån­da­gen var en ovan­lig dag för bar­nen på Kristi­neslätts För­sko­la. De­ras egen­gjor­da ra­ket sköts upp i luf­ten med hjälp av Skans­kas lyft­kran.

Kristi­neslätts för­sko­la har ar­be­tat med te­ma rym­den se­dan au­gusti för­ra året, med in­spi­ra­tion från bo­ken ”Pel­le på pla­net­färd”.

– Vi frå­ga­de vad bar­nen tyck­te var ro­li­gast med bo­ken och de var mest in­tres­se­ra­de av ra­ke­ter, be­rät­tar för­sko­le­lä­ra­re Ag­net­ha Malm­gren.

Re­dan i ja­nu­a­ri bör­ja­de klas­sen Även­ty­ret gö­ra rit­ning­ar och pla­ne­ra byg­get för ra­ke­ten. Se­dan dess har ar­be­tet va­rit i full gång.

– RA­KE­TEN HAR va­rit ro­lig att byg­ga, klist­ra med tid­nings­pap­per har va­rit ro­li­gast, sä­ger Lin­néa An­ders­son, fy­ra år.

För­sko­le­lä­ra­ren Lin­da Åhlen för­kla­rar att klas­sen pra­tat myc­ket om hur de ska gå till­vä­ga för att byg­ga en ra­ket och lärt sig om bygg­tek­nik.

– Ra­ke­ten har va­rit svår att byg­ga, det har va­rit myc­ket jobb. Det var in­te så ro­ligt att den lyf­tes så li­te, be­rät­tar Gustav Bu­er, fem år. TAN­KEN VAR ATT Skans­kas lyft­kran skul­le lyf­ta ra­ke­ten än­da upp till kra­nens topp men mån­da­gens regn och blåst på­ver­ka­de ra­ke­tens färd, som blev kor­ta­re än vän­tat.

– Vi har fått plas­ta in ra­ke­ten i glad­pack he­la mor­go­nen så den in­te tar ska­da av reg­net, sä­ger Ag­net­ha Malm­gren.

Trots ett kor­ta­re lyft var det många gla­da barn på plats för att se hän­del­sen. Till­sam­mans räk­na­de barn, för­sko­le­per­so­nal och per­so­nal från Skans­ka ner till ra­ke­tens av­färd.

Bild: VIKTORIA AN­DERS­SON

I LUF­TEN. Mor­go­nen spen­de­ra­des med att plas­ta in ra­ke­ten för att skyd­da den mot reg­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.