Café kan ham­na i White Gui­de

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Borg­mäs­tar­går­den kan bli årets stjärn­skott bland Sve­ri­ges samt­li­ga café­er. – Fan­tas­tiskt kul, sä­ger de­lä­ga­ren Til­da Lun­dahl.

Borg­mäs­tar­går­den i Fal­ken­berg kan ta hem en pre­stige­fylld ut­mär­kel­se.

Café­et är näm­li­gen no­mi­ne­rat i White Gui­de Café 2017 i ka­te­go­rin årets stjärn­skott.

– Det är ro­ligt att det man gör upp­märk­sam­mas. Det har va­rit ett väl­digt fint förs­ta år för oss, sä­ger Til­da Lun­dahl.

Hon dri­ver café­et till­sam­mans med Ann-so­fie Lönn­berg och Sa­ra Wen­ner­ström och me­nar att no­mi­ne­ring­en kom som en över­rask­ning.

– Det kän­des overk­ligt i och med att vi in­te haft öp­pet i ett år, sä­ger Til­da Lun­dahl.

Vad be­ty­der det för er?

– Det be­ty­der väl­digt myc­ket då män­ni­skor från and­ra de­lar av Sve­ri­ge kan hit­ta till Fal­ken­berg.

Är vi bra på att fi­ka i Fal­ken­berg?

– Vi äls­kar att fi­ka! Vi mär­ker att många är med­vet­na över al­la mat­pro­du­cen­ter som finns i Fal­ken­berg, sä­ger Til­da Lun­dahl.

Var­för tror du att ni är no­mi­ne­ra­de?

– Jag tror de har sett att vi haft en ge­nu­in om­tan­ke i vårt kon­cept och att de kän­ner en om­tan­ke av bå­de rå­va­ror och män­ni­skor när de kom­mer hit.

Själva ga­lan ut­spe­lar sig på White Gui­de Café-ka­la­set på Skepp­s­hol­men i Stock­holm den 8 maj.

BORG­MÄS­TAR­GÅR­DEN TAMPAS MED Fosch Ar­ti­san Pâ­tis­se­rie, Stock­holm, Mat- & Cho­kladstu­di­on, Mal­mö, Om­nom­nomn Choco­la­te­rie, Stock­holm samt Si­mons Ros­te­ri & Ba­ge­ri från Lin­kö­ping.

– Vi är tack­sam­ma att vi bli­vit no­mi­ne­ra­de, se­dan får vi se hur det går. Vi åker upp al­la tre för att gå på ga­lan, sä­ger Til­da Lun­dahl.

To­talt de­las det ut pri­ser i åt­ta oli­ka klas­ser.

Bild: VIKTORIA AN­DERS­SON

NÖJDA. Til­da Lun­dahl (till väns­ter) och Ann-so­fie Lönn­berg är väl­digt gla­da över no­mi­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.