Ter­ror­sam­tal: Tio för­slag på bor­det

Re­sul­tat till som­ma­ren – V var­nar för rättso­sä­ker­het

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det finns en sam­syn – men än­nu inga över­ens­kom­mel­ser – efter förs­ta mö­tet mel­lan re­ge­ring­en och Al­li­an­sen om hur Sve­ri­ge ska bli bätt­re på att fö­re­byg­ga terrorism.

Men fler mö­ten är in­pla­ne­ra­de och vän­tas ge re­sul­tat fö­re som­ma­ren.

In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) träf­fa­de fö­re­trä­da­re för de bor­ger­li­ga par­ti­er­na för att dis­ku­te­ra skärp­ta in­sat­ser mot terrorism.

– Jag tyc­ker i grun­den att de för­de fram bra för­slag.

Ett ti­o­tal för­slag lig­ger på bor­det och sam­ta­len upp­ges ha va­rit ”kon­struk­ti­va”. En­ligt Yge­man kan det dock krä­vas yt­ter­li­ga­re 3–4 mö­ten in­nan en över­ens­kom­mel­se kan nås om un­ge­fär en må­nad. Re­ge­ring­en vill bland an­nat ut­re­da en kri­mi­na­li­se­ring av sam­rö­re med ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­ner.

I Nor­ge finns re­dan en lik­nan­de lag som den nors­ka sä­ker­hetspo­li­sen be­skri­vit som ett vik­tigt in­stru­ment. Den nors­ka po­li­sen be­hö­ver in­te be­vi­sa att nå­gon be­gått en ter­ror­hand­ling, ut­an det räc­ker med att man kan vi­sa att personen bi­dra­git till upp­rätt­hål­lan­det av ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Fle­ra bor­ger­li­ga par­ti­er har krävt en så­dan lag. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har svängt i frå­gan på se­na­re tid.

Cen­terns rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son Jo­han He­din tyc­ker att kri­mi­na­li­se­ring av sam­rö­re är det vik­ti­gas­te för­sla­get.

– Med en bra så­dan lag­stift­ning skul­le vi lö­sa många pro­blem, sä­ger han.

– I prin­cip al­la Is-åter­vän­da­re skul­le kun­na lag­fö­ras.

Väns­ter­par­ti­et var in­te in­bju­det och var­nar för att för­slag has­tas fram och blir rättso­säk­ra.

– Vi är väl­digt oro­a­de, sä­ger den rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­so­nen Lin­da Snek­ker.

Hon pe­kar till ex­em­pel på att det är oklart vem som ska be­stäm­ma vad som är en ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tion.

Un­der mö­tet dis­ku­te­ra­des ock­så att un­der­lät­ta ut­byte av in­for­ma­tion mel­lan Sä­po och and­ra myn­dig­he­ter. Det har till ex­em­pel vi­sat sig att per­so­ner sökt asyl i ett namn och dömts för brott i ett an­nat.

Li­be­ra­ler­nas rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son Ro­ger Had­dad lyf­te fram att det även bör bli lät­ta­re att ut­by­ta in­for­ma­tion om per­so­ner som an­ses va­ra sä­ker­hets­ris­ker mel­lan Sä­po och till ex­em­pel so­ci­al­tjänst och skolor.

Par­ti­er­na dis­ku­te­ra­de ock­så möj­lig­he­ten att an­vän­da elektro­nisk fot­bo­ja på per­so­ner som be­döms va­ra sä­ker­hets­ris­ker, men som in­te kan ut­vi­sas på grund av att de ris­ke­rar döds­straff el­ler tor­tyr.

Al­la de bor­ger­li­ga par­ti­er­na är in­te över­ty­ga­de om åt­gär­dens ef­fek­ti­vi­tet i så­da­na fall.

Mo­de­ra­ter­nas för­re ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Be­a­trice Ask av­vi­sar ing­et, men vill först se ett un­der­lag till lag­för­slag in­nan hon tar ställ­ning.

Mo­de­ra­ter­na vill bland an­nat skär­pa straf­fen för brott med kopp­ling till terrorism. Ett an­nat M-för­slag är att ge Sä­po till­gång till sig­nal­s­pa­nings­in­for­ma­tion även när för­un­der­sök­ning på­går.

– Jag tyc­ker att det är otro­ligt vik­tigt och jag är in­te helt en­sam om det, sä­ger Ask. (TT)

FOTO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

Förs­ta mö­tet. Ro­ger Had­dad (L), Andre­as Carl­son (KD), Be­a­trice Ask (M) och Jo­han He­din (C) an­län­der till Ro­sen­bad för ett mö­te med in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.