Än­nu en miss­tänkt i ter­rorut­red­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Yt­ter­li­ga­re en man har an­hål­lits i ut­red­ning­en kring terror­då­det på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm.

Myn­dig­he­ter­na ti­ger om hans miss­tänk­ta in­bland­ning, men en­ligt tings­rät­ten i Stock­holm är ru­bri­ce­ring­en ter­ro­rist­brott.

Man­nen an­hölls av chefs­å­kla­ga­re Hans Ihr­man i sön­dags. Den an­håll­ne är i 25-års­ål­dern och greps i skåns­ka Ör­kel­ljunga, en­ligt upp­gif­ter till Ex­pres­sen. Han ska nu va­ra förd till häk­tet i Kro­no­berg i Stock­holm där han över­va­kas nog­grant.

Po­li­sen skri­ver i ett press­med­de­lan­de att man­nen greps efter det att ”en myc­ket stor mängd för­un­der­sök­nings­ma­te­ri­al har be­ar­be­tats”. För­un­der­sök­ning­en in­ne­fat­tar 700 för­hör, 300 be­slag och över 1 000 tips.

Man­nen mås­te be­gä­ras häk­tad av åkla­ga­ren se­nast i mor­gon – an­nars släpps han på fri fot.

I hand­ling­ar­na hos Stock­holms tings­rätt framgår att man­nen är miss­tänkt för ter­ro­rist­brott och att hans för­sva­ra­re blir ad­vo­ka­ten Karl Har­ling.

– I det här lä­get har jag ba­ra en kom­men­tar och det är att jag kan be­kräf­ta att jag har bli­vit för­ord­nad som för­sva­ra­re, sä­ger han.

Se­dan ti­di­ga­re sit­ter den miss­tänk­te gär­nings­man­nen Rakhmat Aki­lov häk­tad, miss­tänkt för ter­ro­rist­brott. Aki­lov har via sin advokat er­känt att han var den som kör­de last­bi­len längs Drott­ning­ga­tan den 7 april. Fy­ra per­so­ner dö­da­des, 15 ska­da­des och många choc­ka­des.

Ter­ror­fors­ka­ren Mag­nus Ranstorp sä­ger att det är ”an­märk­nings­värt” att po­lis och åkla­ga­re var­ken upp­ger brotts­miss­tan­ke el­ler miss­tan­ke­grad. Var­för po­lis och åkla­ga­re nu är så ex­tremt hem­lig­hets­ful­la går det ba­ra att spe­ku­le­ra i.

– Det kan va­ra så att de in­te vill sä­ga någon­ting för att det kan fin­nas yt­ter­li­ga­re per­so­ner som är miss­tänk­ta. Då vill man in­te flag­ga för tyd­ligt för dem att de är un­der lupp, sä­ger Ranstorp. (TT)

FOTO: FRED­RIK SAND­BERG/TT

Blom­mor på Drott­ning­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.