Tuff väg vän­tar för Macron

Out­si­dern på väg att bli fransk pre­si­dent – men han mås­te ock­så vin­na par­la­men­tet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Em­ma­nu­el Macron är fa­vo­rittip­pad in­för den av­gö­ran­de om­gång­en av det frans­ka pre­si­dent­va­let, efter att ha sla­git Ma­ri­ne Le Pen i den förs­ta. Men för den obe­ro­en­de Macron vän­tar svå­ra ut­ma­ning­ar – även om han tar sig he­la vägen till Élysé­e­pa­lat­set.

In­för jub­lan­de an­häng­a­re tac­ka­de Macron sent i sön­dags kväll si­na an­häng­a­re på val­va­kan i söd­ra Pa­ris. Det frans­ka fol­ket har ut­tryckt sin vil­ja, sa­de han.

– På ett år har vi för­änd­rat fransk po­li­tik. Vi är den nya mit­ten, sa­de 39-åring­en.

Om två vec­kor ställs han i den and­ra och av­gö­ran­de om­gång­en mot Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen, i vad som be­skri­vits som ett ödes­val för Eu­ro­pa. En­ligt en opi­ni­ons­un­der­sök­ning från Ip­sos spås Macron få 62 pro­cent av rös­ter­na, me­dan Le Pen får 38 pro­cent. Un­der­sök­nings­fö­re­ta­get Har­ris ger ett lik­nan­de re­sul­tat.

– Jag be­dö­mer att san­no­lik­he­ten att Ma­ri­ne Le Pen ska bli Frank­ri­kes pre­si­dent är när­mast mik­ro­sko­pisk, sä­ger Ma­rie Dem­ker, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

För Macron, som grun­da­de sin mit­ten­rö­rel­se En mar­che (”på väg”) för ba­ra ett år se­dan, är se­gern en oer­hörd fram­gång. Men för att han ska kun­na dri­va ige­nom sin po­li­tik räc­ker det in­te med att vin­na näs­ta om­gång av pre­si­dent­va­let.

Han mås­te ock­så mo­bi­li­se­ra in­för det par­la­mentsval som vän­tar i ju­ni – ba­ra en må­nad efter pre­si­dent­va­let – ut­an att ha nå­got tra­di­tio­nellt par­ti bakom sig.

– Hans möj­lig­he­ter att gö­ra det som hans an­häng­a­re hop- pas och tror häng­er otro­ligt myc­ket ihop med om han lyc­kas i par­la­mentsva­let. Så för ho­nom räc­ker det in­te med att vin­na pre­si­dent­va­let, sä­ger Dem­ker.

Macron har gått till val på att gö­ra sto­ra för­änd­ring­ar i ar­bets­mark­na­den, so­ci­al­för­säk­rings­sy­ste­met och skat­te­sy­ste­met, vil­ket ti­di­ga­re vi­sat sig va­ra väl­digt svårt, även för pre­si­den­ter som har eta­ble­ra­de par­ti­er bakom sig.

– Det som ta­lar för ho­nom är att han in­te har någ­ra band som gör att han be­hö­ver ta hän­syn. Han har inga stör­re be­hov av att bli om­vald. För ho­nom är det nu el­ler ald­rig, och han kan sat­sa fullt ut på re­for­mer han verk­li­gen tror på, sä­ger Frank­ri­ke­kän­na­ren Martin Ådahl, som är che­fe­ko­nom och vice par­ti­sek­re­te­ra­re för Cen­ter­par­ti­et.

Men även hos Na­tio­nel­la fron­ten var gläd­jen efter sön­da­gens val stor. Ma­ri­ne Le Pen har länge sett fram emot en du­ell med Macron.

– Den sto­ra frå­gan i det här va­let är den ske­nan­de glo­ba­li­se­ring­en, som sät­ter vår ci­vi­li­sa­tion i fa­ra, sa­de Le Pen på sin val­va­ka, en­ligt ny­hets­by­rån AFP.

Eu-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-clau­de Junc­ker – lik­som fle­ra and­ra Eu­fö­re­trä­da­re – gra­tu­le­ra­de den var­ma Eu-an­häng­a­ren Macron och öns­ka­de ho­nom lyc­ka till in­för den 7 maj.

Men fi­nans­kom­mis­sio­när Pi­er­re Mosco­vici var­nar för att sla­get in­te är av­gjort.

– Det är för ti­digt att dra en lätt­na­dens suck. Va­let är in­te över, sä­ger Mosco­vici, som ti­di­ga­re var fransk fi­nans­mi­nis­ter, en­ligt AFP.

Me­dan Le Pen helst vill att Frank­ri­ke läm­nar EU, så är Macron en varm Eu-an­häng­a­re och vill stär­ka sam­ar­be­tet in­om uni­o­nen. Mat­ti­as Are­skog/tt

Ol­le Lind­ström/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.