”Han som vet allt” på väg mot Elysé­e­pa­lat­set – men vem är han?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Är Em­ma­nu­el Macron ba­ra yta el­ler en verk­lig re­for­ma­tor? Och är han egent­li­gen mer väns­ter el­ler hö­ger?

Frå­gor­na är fort­fa­ran­de många kring 39-åring­en som kan bli Frank­ri­kes näs­ta pre­si­dent.

– På ba­ra ett år har vi änd­rat ut­se­en­de på den frans­ka po­li­ti­ken, ta­la­de Macron till jub­lan­de an­häng­a­re på val­va­kan i Pa­ris i sön­dags kväll.

Och med fa­cit i hand är hans in­sats im­po­ne­ran­de. Länge dröj­de det in­nan nå­gon tog all­var­ligt på Macron och den ung­dom­li­ga rö­rel­se som han drog igång för­ra vå­ren. ”Hybris” var mång­as om­dö­me om att den unge eko­no­mi­mi­nis­tern sa­des sat­sa på att bli pre­si­dent.

Han av­gick själv­mant ur re­ge­ring­en i au­gusti 2016, of­fent­lig­gjor­de sin kan­di­da­tur i no­vem­ber och låg då 10-15 pro­cen­ten­he­ter bakom Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen och kon­ser­va­ti­ve Franço­is Fil­lon i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na.

En­tu­si­as­men vid hans val­mö­ten i december fick dock folk att re­a­ge­ra – och till sist bar det än­da upp i topp i den förs­ta valom­gång­en i sön­dags.

Macron tjä­na­de ihop en mång­mil­jon­för­mö­gen­het hos stor­ban­ken Rot­h­schild & Cie från 2008. Efter att re­dan ti­di­ga­re ha va­rit en­ga­ge­rad i So­ci­a­list­par­ti­et ställ­de han sig bakom Franço­is Hol­lan­de 2011 in­för kom­man­de pre­si­dent­val. Och när Hol­lan­de vann läm­na­de Macron sin bank för att i stäl­let bli råd­gi­va­re i Elysé­e­pa­lat­set.

Där kal­la­des han ”den frans­ka af­färs­värl­dens öra” men ha­de in­led­nings­vis svårt att få ge­hör för si­na re­for­midéer. Han läm­na­de sin post un­der vå­ren 2014, men åter­kom som eko­no­mi­mi­nis­ter i au­gusti sam­ma år, då pre­miär­mi­nis­ter Ma­nu­el Valls tving­a­de ut So­ci­a­list­par­ti­ets väns­ter­fly­gel ur re­ge­ring­en.

Som eko­no­mi­mi­nis­ter blev Macron känd för ”Macron­la­gar­na” om bland an­nat ut­ö­ka­de öp­pet­ti­der på sön­da­gar och av­re­gle­ring av buss­tra­fik. Eko­no­mer­na gav tum­men upp, me­dan kri­ti­ker­na ta­la­de om ”hö­ger­po­li­tik”.

Minst li­ka om­ta­lad har Macron sam­ti­digt bli­vit för sitt fa­mil­je­liv. Hu­strun Bri­git­te är 24 år äld­re och träf­fa­de ho­nom i sko­lan i Ami­ens i nor­ra Frank­ri­ke där hon var lä­ra­re och han elev.

FOTO: CHRISTOPHE ENA/AP

Em­ma­nu­el Macron och hu­strun Bri­git­te fi­ra­de se­gern i den förs­ta om­gång­en av det frans­ka pre­si­dent­va­let in­för jub­lan­de sup­port­rar i Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.