Slog tre re­kord sam­ma dag

GRATTIS: 75 ÅR 26 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Bengt La­ger­blads förs­ta mo­tor­cy­kel­täv­ling var i Var­berg 1959. Den gick på nat­ten och ut­rust­ning­en var in­te rik­tigt som i dag.

– Jag ha­de då­lig be­lys­ning och mis­sa­de en pil och kom fel. Och det var den 20 mars och jag kör­de med slit­na däck.

Nu, ett an­tal år och be­tyd­ligt mer lyc­ka­de täv­ling­ar se­na­re, är Bengt fort­satt ak­tiv i mo­tor­cy­kel­sam­man­hang. Han job­bar i det verk­stads­fö­re­tag han star­ta­de 1972. Fö­re­tags­nam­net är Del­ta, sam­ma namn som på de åt­ta ro­adra­cing­mo­tor­cyklar han egen­hän­digt byggt 1972-1976.

– När jag tit­ta­de på ram­ver­ket var de i form av en tri­ang­el i var­je del, så det var in­te så svårt att tän­ka ut nam­net Del­ta*. Från bör­jan låg verk­sta­den i käl­la­ren hem­ma i Skogs­torp. Jag vil­le bör­ja för­sik­tigt med fö­re­ta­get, så jag ar­be­ta­de sam­ti­digt kvar på mitt gam­la jobb på Woh­léns bil i Fal­ken­berg fram till 1976. Jag job­ba­de nog upp till 20 tim­mar per dygn, be­rät­tar Bengt.

MEKANDET GILLANDE BENGT re­dan som barn hem­ma på går­den i As­ko­me, men han var in­te li­ka för­tjust i de and­ra upp­gif­ter­na. Han bör­ja­de hänga hos trak­tens cy­kel­re­pa­ra­tör. Som 13-åring byt­te Bengt för för-

MEKANIKERN. Bengt Lag­ar­blad har byggt upp Del­ta Mo­tor­cyklar i Fal­ken­berg, täv­lat i mo­tocross och en­du­ro, samt med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.