Grattis Lis-ma­rie

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LE­NA BERGLUND

Lis-ma­rie Johansson i Fal­ken­berg fyl­ler 60 år 25 april. Lis-ma­rie som är född och upp­växt i Halmstad flyt­ta­de till Fal­ken­berg hös­ten 1981, sam­ma år som hon träf­fa­de sin man Kjell-an­ders. 1982 gif­te de sig och 1983 fick de so­nen Thomas och 1987 dot­tern Ange­li­ca.

Lis-ma­rie har se­dan april 1986 ar­be­tat på Bryg­ge­ri AB Fal­ken, nu­me­ra Carls­berg Sve­ri­ge. Den längs­ta ti­den har hon job­bat med pro­duk­tions­och ka­pa­ci­tets­pla­ne­ring. De se­nas­te 2,5 åren har hon va­rit på kva­li­tets­av­del­ning­en, där hon bland an­nat ar­be­tar med att struk­tu­re­ra upp kva­li­tets­sy­ste­met.

Lis-ma­rie tyc­ker om att um­gås med fa­mil­jen, åka med vän­ner på te­a­ter­re­sor och sol­re­sor. Un­der 15 års tid åk­te hen­nes fa­milj med go­da vän­ner på ski­d­re­sor i svens­ka fjäl­len. Hon tyc­ker ock­så om att va­ra i fa­mil­jens fri­tids­hus i Olofs­bo.

När bar­nen var små ak­ti­ve­ra­de sig Lis-ma­rie i de­ras för­e­ning­ar. Dess­utom spe­la­de hon bow­ling i drygt 25 år, först i He­bergs BS där­ef­ter i BK Fal­kar­na. 1995, när hon spe­la­de för He­berg BS, vann hon Sil­ver­käg­lan en täv­ling öp­pen för al­la da­mer i Hal­land. 2005 slu­ta­de hon med bow­ling­en.

Hon är i dag ak­tiv i Vil­laä­gar­na Fal­ken­berg där hon va­rit sek­re­te­ra­re och nu vid års­mö­tet val­des till ord­fö­ran­de.

Hon föl­jer Falkenbergs FF där hon har sä­songs­kort på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na samt även Falkenbergs Vol­ley­boll­klubb där hon ock­så har sä­songs­kort. Upp­vakt­ning un­dan­be­des Valinge Upp­vakt­ning un­dan­be­des Fal­ken­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.