Li­te om: Bengt La­ger­blad

Hallands Nyheter - - Livets Gång - 010-471 53 63 ∙ le­na.berglund@hn.se

75 år 26 april Skogs­torp ut­an­för Fal­ken­berg * Gör: De­lä­ga­re i Del­ta Mo­tor­cyklar i Fal­ken­berg, me­ka­ni­ker och mo­tor­cy­ke­len­tu­si­ast * Fa­milj: Fru och vux­na barn och barn­barn * In­tres­sen: För­u­tom mo­tor­cyklar... åka på re­sor och ut­flyk­ter med hus­bi­len * *

REKORDEN VAR i klas­sen 50, 80 och 100 cc. En cy­kel på 50 cc nåd­de 138 kilo­me­ter per tim­me, den and­ra cy­keln som var på 79 cc nåd­de 168 och se­dan, med bytt cy­lin­der till 82 cc, blev det 168 kilo­me­ter per tim­me även den­na gång.

Fö­re­ta­get har ge­nom åren växt och bytt lo­ka­ler, just nu på­går nya flytt­för­be­re­del­ser, verk­stad och bu­tik ska ett snäpp bort i in­du­stri­fas­tig­he­ten i Skogs­torp så bu­ti­ken får bätt­re skylt­föns­ter mot Väst­kust­vä­gen. Mo­tor­cy­kel­in­tres­se­ra­de so­nen Mar­cus tar över sku­tan, men Bengt kom­mer att fort­sät­ta att ar­be­ta kvar.

På Del­ta säl­jer de mo­tor­cy­kel­till­be­hör,

TÄVLANDET SLU­TA­DE han dock med för­ra året, nu är det i stäl­let hus­bi­lens som gäl­ler.

– Vi är ute mer med den än med vår van­li­ga bil. Det finns många fi­na plat­ser att se. Fot­not: ”Del­ta” är den fjär­de bok­sta­ven i det gre­kis­ka al­fa­be­tet, del­ta skri­vet som ver­salt tec­ken är i form av en tre­kant el­ler ett halvt stort A.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.