25 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Mar­kus är la­tinskt och var ett van­ligt ro­merskt namn un­der an­ti­ken. Be­ty­del­sen är oviss, kanske kom­mer det från den ro­mers­ke krigs­gu­den Mars. Nam­net kom hit på 1200-ta­let. Om­kring 56000 män he­ter Mar­kus (med c el­ler k), cir­ka 43000 har det som till­tals­namn. 23 kvin­nor he­ter Mar­kus, åt­ta av dem kal­las så. Mar­kus el­ler Mar­cus är ock­så ett ef­ter­namn, som bärs av drygt 500 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.