Vem vak­tar må­let?

INNEBANDY: TVING­AS WIC VÄLJA MÅLVAKT EL­LER SAT­SAR MAN PÅ BÅ­DA?

Hallands Nyheter - - Väder & Vind -

De bå­da War­bergs-mål­vak­ter­na har bå­da kon­trakt med klub­ben sä­song­en som kom­mer. Men det är ing­en ga­ran­ti för att de kom­mer kam­pe­ra ihop än­nu en säsong.

– Jag står och ve­lar om att fort­sät­ta, och då är det ba­ra War­berg som är ak­tu­ellt, el­ler så slu­tar jag. Jag gil­lar att spe­la innebandy, men fa­mil­jen får off­ra myc­ket. Det är ett gans­ka högt pris och det får man stäl­la mot att spe­la i All­svens­kan, sä­ger två­barns­pap­pan Per Sve­din. Han fort­sät­ter: – Det är ju li­te fär­re mat­cher, vil­ket innebär en tids­vinst. Se­dan det där med kor­ta­re re­sor är väl mar­gi­nellt. Visst, man åker in­te mer än hal­va Sve­ri­ge. Men när det är match lad­dar man ju upp och för­be­re­der sig en hel dag, oav­sett om man spe­lar i Umeå el­ler Gö­te­borg.

– Ska man träf­fa bar­nen någon­ting mås­te man näs­ta trä­na på dag­tid, och det är väl in­te helt klart hur det blir med det.

DEN ÅT­TA ÅR yng­re To­bi­as Jern­sand har knappt hört ett ljud från Wics sport­grupp efter sä­songs­av­slut­ning­en.

– Jag sit­ter ju på kon­trakt, men det är upp till dem om de vill ha kvar mig el­ler in­te. Men det ha­de va­rit skönt med ett be­sked för jag åker iväg snart, sä­ger To­bi­as Jern­sand som ska iväg och plug­ga af­fär­seng­els­ka fem vec­kor i Mi­a­mi.

– Det har va­rit en tuff säsong där jag blev åsi­do­satt och in­te fick nå­got för­tro­en­de, plus li­te an­nat strul så det är skönt att åka iväg och fun­de­ra på vad som ska ske här­näst. För mo­ti­va­tio­nen kan det va­ra bra att kom­ma här­i­från li­te, sä­ger To­bi­as. Har du an­bud från SSL?

– Det finns folk som är in­tres­se­ra­de, men ing­et kon­kret än.

JERN­SAND TRIVS MED Sve­din som kol­le­ga, men sä­ger sam­ti­digt:

– Jag tror det blir svårt att ha bå­de mig och Per i sam­ma klubb, för bå­da är för bra att sit­ta på bän­ken i All­svens­kan. Jag vet in­te hur de tän­ker el­ler hur de vill sat­sa. Jag är ju ett par år yng­re än Per, men ser de ing­en fram­tid i mig mås­te jag ju tän­ka på mitt eget, på min ut­veck­ling, sä­ger Jern­sand som be­to­nar att han gär­na spe­lar kvar om det finns möj­lig­het.

– De har sagt att de ska pra­ta med al­la spe­la­re, men man kanske står långt ner på den lis­tan?. Man tyc­ker ju att de kanske ska bör­ja med de som är här­i­från och har hjär­ta för klub­ben...

WIC AVSLUTADE TRÄNINGARNA för­ra vec­kan men åter­upp­tar dem igen åt­ton­de maj.

– Och jag kom­mer hem fem­te ju­ni, då har det ju gått ett tag, sä­ger To­bi­as.

Svedins ke­mi med Jern­sand är pro­blem­fri och har så va­rit så länge han kan min­nas.

– Jag gil­lar ”Tob­be”. Se­dan kan jag kän­na att jag in­te vill stå i vägen för hans ut­veck­ling. Han är ung, det är in­te jag och det väger in, men vårt sam­ar­be­te har all­tid fun­kat bra, sä­ger Per.

Att ni åkt ur, hur på­ver­kar det ditt kon­trakt?

– Där vet jag in­te hur klub­ben tän­ker. Jag tror in­te man kom­mit så långt. Eko­no­mis­ka av­ta­let vet jag väl­digt li­te om, men själv har man tänkt att jag har ett av­tal tills jag hör att nå­got an­nat gäl­ler.

När kom­mer ett be­slut?

– Gans­ka snart, det får lik­som in­te drö­ja. Oav­sett vad det blir, mås­te al­la ve­ta vad vi job­bar ut­i­från.

All­svenskt spel el­ler slu­ta helt? Per Sve­din har in­te be­stämt sig än. Sam­ti­digt vän­tar To­bi­as Jern­sand otå­ligt på be­sked om sin fram­tid.

Bil­der: KRIS­TER AN­DERS­SON

Per Sve­din fun­de­rar fram och till­ba­ka om han ska fort­sät­ta el­ler slu­ta med in­ne­ban­dyn. Ut­ma­na­ren To­bi­as Jern­sand (lil­la bil­den) har in­te hört ett ljud från sport­grup­pen i Wic och snart åker han iväg till Mi­a­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.