Niklas Ru­bins re­sa - från kris till fi­nal

BRA BYTE: FRÅN HOCKEYETTAN TILL FINRUMMET PÅ ETT ÅR

Hallands Nyheter - - Sporten -

För drygt ett år se­dan vak­ta­de Niklas Ru­bin må­let när Var­berg Vi­pers säk­ra­de spel i hoc­keyns di­vi­sion 1 bor­ta mot Olofström. I dag är lä­get an­norlun­da.

På grund av eko­no­mis­ka be­kym­mer tving­a­des Vi­pers, mitt un­der sä­song­en, läg­ga ner sitt lag. Niklas Ru­bin där­e­mot, har långt ifrån lagt ner. Tvärtom, han är just nu mitt up­pe i den raff­lan­de Sm-fi­na­len mel­lan HV 71 och Brynäs och histo­ri­en är kor­ta­re än man kan ana.

EFTER ÅRET MED Var­berg Vi­pers tog Niklas Ru­bin ste­get till­ba­ka till små­länds­ka Tings­ryd och till­sam­mans med det lil­la ortsla­get med drygt 3000 in­vå­na­re, har han gjort succé. I sin all­ra förs­ta säsong i Sve­ri­ges näst högs­ta se­rie kon­kur­re­ra­de han ut den be­tyd­ligt mer ru­ti­ne­ra­de Tim Sand­berg och nåd­de en rädd­nings­pro­cent på 93,87 pro­cent. Bäst av al­la mål­vak­ter i se­ri­en och var en stor an­led­ning till att Tings­ryd fick kva­la till SHL.

eko och när HV 71 vil­le spet­sa trup­pen in­för slut­spe­let var det Niklas de vil­le ha.

– Det har va­rit en fan­tas­tisk säsong för egen del, det­ta var in­te di­rekt nå­got jag räk­na­de när sä­song­en drog igång. Jag viss­te att jag kom hit (till Tings­ryd) som andre­mål­vakt men har vi­sat att jag kla­rar av spe­la på den här ni­vån och vi­sat al­la som tviv­la­de. Var det många som tviv­la­de?

– Ja men det märk­te man när man läs­te li­te kring Tings­ryd. Han kom­mer från di­vi­sion 1, är han verk­li­gen re­do för det här och så­dant. Det gav mig tändväts­ka, be­rät­tar han.

Hit­tills har det in­te bli­vit någ­ra

Hoc­key­värl­den kan va­ra bå­de hård och ljuv­lig. Frå­ga ba­ra Niklas Ru­bin och Var­berg Vi­pers. Där den ena i dag är i Sm­fi­nal är den and­ra in­te ens kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.