Eriks­son: ”En sa­ga för Yotún”

Hallands Nyheter - - Sporten - DA­NI­EL KIHLSTRÖM/TT

Han kla­ra­de sig med ett gult kort för arm­bå­gen i an­sik­tet på Djur­går­dens Mag­nus Eriks­son. Kort där­ef­ter av­gjor­de Mal­mö FF:S Yos­hi­mar Yotún med en pro­jek­til från di­stans. – Det blev en sa­ga för ho­nom, sa­de Eriks­son efter 2–3-för­lus­ten på bor­ta­plan.

Vid ställ­ning­en 2–2 och fy­ra mi­nu­ter fö­re or­di­na­rie tid la­de Mal­mö FF:S Yos­hi­mar Yotún bol­len till rät­ta och klipp­te till. Pe­ru­a­nen fick en dröm­träff och bol­len seg­la­de in i mål via Djur­gårds­mål­vak­ten Andre­as Isaks­sons vänst­ra stol­pe.

– Ett av de snyg­gas­te må­len jag har gjort. Ett vac­kert mål, sa­de Yotún.

NÅG­RA MI­NU­TER IN­NAN dess ha­de Yotún arm­bå­gat Mag­nus Eriks­son i an­sik­tet. Ru­ti­ne­ra­de do­ma­ren Jo­nas Eriks­son från Sig­tu­na an­såg att det räck­te med ett gult kort för matchvin­na­ren. Trä­nar­du­on fick se re­pri­ser på in­ci­den­ten ef­teråt.

– Den ser in­te vac­ker ut. Det är väl­digt tyd­ligt att han (Yotún) vill ha den i an­sik­tet på ho­nom, sa­de Djur­gårds­trä­na­ren Oz­kan Mel­ke­michel. Solklart rött, tyck­te Mel­ke­michel. – Det tyc­ker jag när jag ser re­pri­ser­na, men jag tror in­te att do­ma­ren ser den. För an­nars ha­de han sä­kert gett ett rött kort. Mag­nus Pe­hrs­son: – Han får ju gult kort så onek­li­gen ser de (do­mar­na) någon­ting. De kanske upp­le­ver att Mag­nus Eriks­son för­stär­ker. Jag vet in­te, sa­de Mff-trä­na­ren. Mag­nus Eriks­son själv: – Det känns li­te halv­löj­ligt att stå och kom­men­te­ra den. Ni som såg den, såg den, sa­de Eriks­son.

– Jag tror att den var med me­ning­en. Vi var på varand­ra ett tag.

Matchvin­na­ren Yotún såg på tv­bil­der­na själv sna­rast choc­kad ut över att han ens blev var­nad.

– Det var in­te min in­ten­tion att träf­fa med arm­bå­gen, sa­de Yotún.

MAG­NUS ERIKS­SON FICK upp­le­va två Sm-guld (2013, 2014) och spel i Cham­pi­ons Le­a­gue un­der sin tid i Mal­mö FF. I sin återkomst till Mal­mö som mot­stån­da­re sva­ra­de 27-åring­en för Djur­går­dens 1–1-kvit­te­ring på straff på tillägg­s­tid av den förs­ta halv­le­ken efter att An­ton Tin­ner­holm ha­de gi­vit MFF led­ning­en. Stock­holmsla­get sat­te även 2–1 i den 65:e mi­nu­ten (Gustav Eng­vall), men in­hop­pa­ren Jo Inge Ber­get kvit­te­ra­de tio mi­nu­ter se­na­re och se­dan av­gjor­de Yotún.

TVÄRA KAST. På ett år har Niklas Ru­bin fått kän­na på sto­ra kon­tras­ter. Då spe­la­de han med Var­berg Vi­pers för att hål­la sig kvar i di­vi­sion 1. I dag föl­jer han

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.