Svensk­mö­te vän­tar i Nhl-kvarts­fi­nal

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ot­ta­wa och Washing­ton blev de två sis­ta la­gen att gå vi­da­re till kvarts­fi­nal, med sik­te mot Stan­ley Cup-buck­lan. Nu ställs Erik Karls­sons Ot­ta­wa mot New York Rang­ers – med Hen­rik Lun­dqvist och Mi­ka Zi­ba­ne­jad. – Just nu är de in­te mi­na vän­ner, sä­ger Karls­son till Af­ton­bla­det.

Ot­ta­wa slog Boston Bru­ins med 4–2 i mat­cher, efter att ha vun­nit den sjät­te mat­chen i den förs­ta slut­spelsom­gång­en med 3–2 efter för­läng­ning.

Boston har va­rit olycks­drab­bat, bland an­nat med fy­ra ska­da­de bac­kar. Men lag­kap­te­nen Zde­no Cha­ra tyc­ker in­te att det är nå­got att skyl­la på.

– Så­dan är hoc­keyn och ty­värr ha­de vi någ­ra spe­la­re bor­ta, men jag är väl­digt stolt över hur vi käm­pa­de, sä­ger han, en­ligt NHL:S sajt.

Clar­ke Macart­hur av­gjor­de för Ot­ta­wa efter 6.30. Erik Karls­son no­te­ra­des för en as­sist.

– Otro­ligt skönt. Det har va­rit ex­tremt jämnt, Bru­ins gjor­de det otro­ligt bra trots al­la si­na ska­dor. Vi fick ingen­ting gra­tis, sä­ger Karls­son till Af­ton­bla­det.

ÄVEN DEN SVENS­KE lag­kap­te­nen själv har fått han­te­ra ska­dor. Hit­tills un­der slut­spe­let har han spe­lat med smär­ta, på grund av två stress­frak­tu­rer i ena hä­len.

– Jag har haft fruk­tans­värt ont och spe­lat på spru­tor. Men det går ju in­te att fun­de­ra på sånt den här ti­den på året och vå­ra lä­ka­re här i la­get har än­då sett till att det fun­kat så jag kan åka skrid­skor som jag vill. Det är ju en jäk­la tur, sä­ger han.

OT­TA­WA KOM­MER ATT få mö­ta New York Rang­ers i den and­ra om­gång­en. Det innebär att Erik Karls­son ställs mot vän­ner­na Hen­rik Lun­dqvist och Mi­ka Zi­ba­ne­jad.

– Det ska bli kul, jag kän­ner dem väl. Vi vet al­la hur bra ”Hen­ke” är, ser han puc­kar­na släp­per han in­te in dem, så vi har myc­ket att job­ba med där. Och vi får se, jag trä­nar som sagt med ho­nom på som­rar­na och har kanske någ­ra tricks att ta fram.

Den sjät­te mat­chen mel­lan Washing­ton och To­ron­to var länge mål­lös. Först i tred­je pe­ri­o­dens åt­ton­de mi­nut tog To­ron­to led­ning­en med 1–0. Ett par mi­nu­ter se­na­re kvit­te­ra­de Mar­cus Johansson för Washing­ton.

Svens­ken sat­te se­dan även det av­gö­ran­de må­let i för­läng­ning­ens sjun­de mi­nut.

vi­da­re

WASHING­TON GÅR DÄR­MED efter 4–2 i mat­cher.

– Det var en tuff om­gång. Jag vill ge myc­ket be­röm till dem (To­ron­to). De gav allt de ha­de och vi var tvung­na att job­ba hårt, sä­ger Johansson.

Washing­ton ställs mot re­ge­ran­de mäs­tar­na Pitts­burgh.

I de två and­ra kvarts­fi­na­ler­na spe­lar Ana­heim mot Ed­mon­ton, me­dan Nashvil­le mö­ter St Lou­is.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.