Zla­tan: ”Att ge upp är in­te ett al­ter­na­tiv”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Många frå­gar sig om Zla­tan Ibra­hi­mo­vics ska­da innebär slutet på kar­riä­ren. Nu sva­rar fot­bolls­stjär­nan. ”En sak är sä­ker, jag be­stäm­mer när det är dags att slu­ta och ing­et an­nat”, skri­ver han.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic kom­men­te­rar för förs­ta gång­en den ska­da han ådrog sig un­der Eu­ro­pa Le­a­gue- mat­chen mot An­der­lecht i tors­dags.

”Först vill jag tac­ka al­la för stöd och kär­lek. Det är ing­en ny­het att jag är ska­dad och in­te kom­mer att kun­na spe­la fot­boll på ett tag”, skri­ver fot­bolls­stjär­nan på Instagram.

Ibra­hi­mo­vic föll il­la i mat­chens 93:e mi­nut. En­ligt upp­gif­ter till BBC rör det sig om en kors­bands­ska­da. Obe­kräf­ta­de upp­gif­ter gör gäl­lan­de att han tra­sat sön­der bå­da kors­ban­den i hö­gerk­nät.

Man­ches­ter Uni­ted har be­kräf­tat att det hand­lar om ”all­var­li­ga li­ga­ments­ska­dor”.

Ibra­hi­mo­vic kom­men­te­rar spe­ku­la­tio­ner­na om hans fram­tid.

”Jag kom­mer att ta mig ge­nom det här pre­cis som all­ting an­nat och kom­ma till­ba­ka star­ka­re”, skri­ver han på Instagram.

Imor­gon läg­ger sig Zla­tan på ope­ra­tions­bor­det i Pitts­burgh, av­slö­ja­de den ita­li­ens­ke jour­na­lis­ten Gi­an­luca Di­mar­zio, som var först med upp­gif­ten om svens­kens ska­da.

Bild: ANDREW YATES

ALLVARLIG SKA­DA. Det är oklart när Ibra­hi­mo­vic åter kan spe­la fot­boll efter knä­ska­dan som han ådra­git sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.