Jo­j­je Jöns­sons om nya sci­ence fic­tion-rul­len

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Mång­kre­a­tö­ren Jo­j­je Jöns­son har re­gis­se­rat och skri­vit ma­nus till fil­men ”Hit­ta Sig­ne - den sto­ra rymd­sa­gan”.

Vad är det­ta?

– Vi är ett hob­by­band som un­der 35 års tid mest har hål­lit på med mu­sik. Men så har vi en trum­mis som tyc­ker om film och vi gjor­de en kort­film som het­te ”Det sto­ra bank­rå­net”. Vi ha­de med sta­tis­ter från Fal­ken­berg och fil­men blev 25–30 mi­nu­ter. Lars Hil­ler­ström kan allt om da­to­rer och vi kom på att vi skul­le gö­ra en fort­sätt­ning på den för­ra fil­men som ut­spe­lar sig i fram­ti­den. Vi har spe­lat in mot green screen och gjort mas­sce­ner med sta­tis­ter i grus­tag. Det blev rik­tigt häf­tigt. Vil­ka är ni?

– Mi­cael Ståhl­bom, Pe­ringe Bern­ts­son, Kjell Carls­son, Erik Bengts­son, Lars Hil­ler­ström, Hans Scha­ko­nat och jag. Ty­värr gick ka­pell­mäs­ta­re Erik Bengts­son bort tra­giskt un­der ti­den vi har hål­lit på med fil­men. Han fick en hjärn­tu­mör och blev ba­ra drygt 60 år. Fil­men har bå­de va­rit ett trev­ligt

”Vi har spe­lat in mot green screen och gjort mas­sce­ner med sta­tis­ter i grus­tag. Det blev rik­tigt häf­tigt”

hob­by­pro­jekt och har bli­vit en tri­bu­te till Erik.

Kan du av­slö­ja li­te om hand­ling­en i fil­men?

–Fy­ra brö­der be­fin­ner sig i ett pa­ral­lellt uni­ver­sum men en bror har för­svun­nit. Dok­tor E Lak har kid­nap­pat jord­bor som sla­var för att byg­ga en ka­non som ska för­gö­ra jor­den. Brö­der­na för­sö­ker stop­pa det­ta.

När vi­sas den?

– Pre­miä­ren är den 27 maj på Sto­ran i Fal­ken­berg. Den är re­dan ut­såld. Al­la som vill se den kom­mer in­te att få plats och det blir ba­ra en vis­ning. Kanske kom­mer vi att skic­ka den till nå­gon filmfes­ti­val nå­gon gång. De som vill kö­pa den kom­mer att få gö­ra det.

JO­J­JE JÖNS­SON

Bild: HN AR­KIV

SLÄP­PER NYTT. Den nya fil­men har bli­vit en hyll­ning till Erik Bengts­son som gick bort un­der ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.